การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์

จัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
(1)  แนวทางการจัดระเบียบสังคม - กำหนดให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองของจังหวัด เป็นพื้นที่จัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป   โดยจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบภาคีร่วม การจัดระเบียบในแต่ละประเภท วิธีการจัดระเบียบสังคม กิจกรรมทางเลือก มาตรการป้องปรามและปราบปราม การประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การระดมภาคประชาชน-นักเรียน/นักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม ระบบการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาทีมงาน ฯลฯ - จำแนกสถานะ การดำเนินการต่อสถานประกอบการแต่ละประเภท กลุ่มและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแนวทางดำเนินการในกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ อาทิเช่น แก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กลุ่มเร่ร่อน กลุ่มเยาวชนที่เห็นโทษ ว่างงาน กลุ่มวัยรุ่นที่ค้าประเวณี และเด็กหนีเรียน โดย- การกำหนดมาตรการทางกฎหมาย - การสำรวจจัดทำทะเบียน- การพัฒนาอาชีพการมีงานทำ- การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกลุ่มเสี่ยง - กิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม (2) แนวทางการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดวงกว้าง คือ การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเข้ามามีพฤติกรรมด้านยาเสพติด  - จัดให้มีสื่อเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ  เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ - การให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดที่เป็นตัวอย่างจากบุคคลที่ประสบปัญหาจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวยาเสพติดประเภทที่คนยังตื่นตัวและรู้น้อย   รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากครอบครัว ชุมชนและสังคมที่เป็นจริง- การให้ความคิดและตัวอย่างแก่สังคมในการกระตุ้นให้ต้องลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมที่เป็นจริงในพื้นที่ต่างๆ- การยกย่องเชิดชูคนดี คนกล้า คนนำที่กล้าลุกขึ้นต่อสู้กับยาเสพติด และผู้ที่กลับตัว กลับใจจากยาเสพติดและทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม- การนำเสนอตัวอย่างที่ดีของบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (3)  แนวทางการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา- กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด เป็นเป้าหมายดำเนินงาน โดยให้มีกิจกรรมในแต่ละสถานศึกษา- กิจกรรมสำคัญของสถานศึกษา ได้แก่ การสำรวจข้อมูลและจัดระดับประเภทสถานศึกษา การพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ การส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษา การรวมกลุ่มของนักเรียน การบำบัดรักษาผู้เสพ การรายงานผล และการเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมของสถานศึกษา            การจัดตั้งเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ - การพัฒนานักเรียนแกนนำและพัฒนาครูแกนนำ ด้วยการสร้างความตระหนัก เสริมสร้างเจตคตินักเรียนต่อปัญหายาเสพติด เพื่อขยายเครือข่ายครูและนักเรียนแกนนำในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางการพัฒนาปัจจัย เงื่อนไขให้เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน คือ การจัดหาและพัฒนาสถานที่ในการทำกิจกรรมเชิงบวก เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่เป็นแหล่งมั่วสุม โดยให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ เช่น - การจัดสนามเด็กเล่นกิจกรรมลานกีฬา กีฬาสัมพันธ์- การจัดให้มีสนามกีฬา ลานดนตรี การประกวดและจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์- การจัดกิจกรรม มหกรรมเยาวชน- การจัดให้มีห้องสมุดประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในท้องถิ่น- การจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมการสอนศิลปะ วัฒนธรรม - จัดกิจกรรมลานธรรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิต และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด- จัดกิจกรรมสภาเยาวชนจังหวัดส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และศาสนทัศนศึกษา(4)  แนวทางการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและบูรณาการในพื้นที่ คือ การดำเนินการป้องกันยาเสพติดในระดับพื้นที่  โดยมุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  - จัดทำแผน Potential Demand แบบบูรณาการในจังหวัด โดยขจัดปัจจัยลบและเสริมปัจจัยบวก- จัดกลไกการบริหารจัดการในจังหวัด โดยให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ กับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา - พัฒนาวิทยากรกระบวนการในพื้นที่เป้าหมายและกำลังปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยเสริมความพร้อมทั้งในด้านความรู้เรื่องยาเสพติด การเป็นวิทยากรกระบวนการ  สื่อเผยแพร่ต่างๆ เทคนิคการปฏิบัติงานชุมชน ฯลฯ โดยให้มีการอบรมบุคลากรดังกล่าวให้เพียงพอและอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมอบหมายพื้นที่ปฏิบัติการให้ชัดเจน - ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดระดับพื้นที่ จัดกลไก ระบบ กำลังปฏิบัติการอย่างชัดเจนในด้านปฏิบัติการจิตวิทยา ป้องกันยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการป้องกันยาเสพติด

- การใช้สื่อมวลชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดระดับพื้นที่ รวมถึงสื่อชุมชนในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นกลไกในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารด้านยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการพัฒนา ให้ความรู้ จัดระบบแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81300, เขียน: 01 Mar 2007 @ 10:12 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)