สปรส. ย่อมาจาก "สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ"   เป็นหน่วยงานในสังกัด สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)   ตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ  จากเน้นการซ่อมสุขภาพไปสู่หลักการ "สร้างนำซ่อม"   คือมุ่งสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพ

         สปรส. (www.hsro.or.th) ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยจัด "สมัชชาคุณภาพแห่งชาติ" ในระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง   โดยมีเป้าหมายที่การออก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ   ดำเนินการมา 9 ปี  ร่าง พ.ร.บ.นี้จึงผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือนมกราคม 2550   เวลานี้อยู่ระหว่างการลงพระปรมาภิไธย

         สปรส. มี นพ. อำพล  จินดาวัฒนะ  เป็นผู้อำนวยการ

         สปรส. เป็นนวัตกรรมเชิงองค์กร   และเชิงกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ทั่วโลกชื่นชม

วิจารณ์  พานิช
 24 ก.พ.50