วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  ได้มาจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.  และได้เรียนรู้การจัดทำบล็อกเพื้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน Gotoknow