5 เรื่องเด่นที่เป็นสถานการณ์

niti pyu
5 เรื่องเด่นที่เป็นสถานการณ์
 
สถานการณ์เด่น
 
บ่อเกิดของกฎหมาย
 
บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง
 
1. การค้าสัตว์ป่าที่มาของแหล่งเงินจำนวนมหาศาล

บ่อเกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคื

- กฎหมายภายนอก:ไซเตส ( CITES) เป็นคำย่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ( The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือเรียกกันทั่วไปว่า อนุสัญญาวอชิงตัน ( Washington Convention) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 ถือเป็นอนุสัญญาที่นานาชาติร่วมมือกันเพื่อควบคุมการค้า การนำเข้า การส่งออก การนำผ่านแดน และการขนส่งสัตว์ป่าบ่อเกิดกฎหมายภายใน คือ

-กฎหมายภายใน:พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ทางระหว่างประเทศ สัตว์ป่า พืชป่า ผิดระเบียบอนุสัญญาไซเตส โดยมีมาตรการลงโทษผู้ค้า ผู้ครอบครอง ริบของกลางและส่งของกลางกลับแหล่งกำเนิด กรณีทราบถิ่นกำเนิด  

ทางกฎหมายภายใน สัตว์ป่า พืชป่า

2. ประเทศไทยกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

บ่อเกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน          

  1. อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับหลักและพิธีสาร

2. อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

3. อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

4. อนุสัญญาขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

5. อนุสัญญาของการประชุมเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยคดีบุคคล 6. อนุสัญญาเจนีวาและสนธิสัญญาอื่น ๆ ว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรม ระหว่างประเทศ

บ่อเกิดกฎหมายภายใน คือ

-กฎหมายภายใน:สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540

ทางระหว่างประเทศ สาธารณชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สาธารณชน        

              ทางกฎหมายภายใน สาธารณชน

3. แรงงาน

บ่อเกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

- อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน - อนุสัญญาเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก - ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

บ่อเกิดกฎหมายภายใน คือ - กฎหมายแรงงาน

ทางระหว่างประเทศ คนที่ใช้แรงงาน และเด็ก

ทางกฎหมายภายใน ลูกจ้าง

4. ความรุนแรงต่อหญิง

บ่อเกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

- ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี - ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

บ่อเกิดกฎหมายภายใน คือ - ร่างพระราชบัญญัติโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ทางระหว่างประเทศ หญิงที่ใช้แรงงาน

ทางกฎหมายภายใน คนที่ได้รับการขดขี่ระหว่างเพศ

5. อาวุธนิวเคลียร์

บ่อเกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

1.Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 2.Comprehensive Nuclear- Test-Ban Treaty (CTBT) สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์

บ่อเกิดกฎหมายภายใน คือ

-พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี และร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ทางระหว่างประเทศ   สาธารณชน              

ทางกฎหมายภายใน สาธารณชน  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานนำเสนอ อาจารย์พันทิพ

คำสำคัญ (Tags)#5 เรื่องเด่นที่เป็นสถานการณ์

หมายเลขบันทึก: 79893, เขียน: 21 Feb 2007 @ 16:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)