น่าหนักใจ แต่มีทางไป

 ชุดสุดท้ายจากข้อมูลที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือว่าเรียนรู้จาก Bad Practice สะกิดมิตร ร่วมจิตพัฒนา

การทำงานคือธรรมชาติ

 ๒๑. ชอบบรรเลงด้วยปาก

 ๒๒. พูดลำบาก ไม่ยอมรับ

 ๒๓. สมองกลับ ไม่มีอาย

 ๒๔. มาสาย ไม่เคยพลาด

 ๒๕. ทนทายาท คำ ดุ ด่า

 ๒๖. ว่าก็ว่า ข้าไม่กลัว

 ๒๗. เรื่องมั่ว มั่ว นี้ถนัด

 ๒๘. ชอบซัด เพื่อนร่วมงาน

 ๒๙. แถมพาล อีกต่างหาก

 ๓๐. เป็นที่ขยาด คนรอบข้าง

 ครบแล้วครับ ๓๐ ประเด็น โปรดอย่าได้แผ้วพานพบ นับไปลองขบ เพื่อพัฒนา

 รายละเอียดอีก ๒๐ ประเด็น ครับ

 ผู้ร่ามงานที่น่าหนักใจ (๑/๓)

 ผู้ร่วมงานที่น่าหนักใจ (๒/๓)

JJ2007