สวัสดีครับ ชาว Blog และลูกศิษย์ทุกท่าน   ผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดโครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพของกระทรวงวัฒนธรรมรุ่นที่ 4 ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว และเป็นโอกาสที่วัฒนธรรมจังหวัดทางภาคใต้ จะมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน              

ผมจึงเปิด Blog  นี้ขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ให้แก่ทุกท่านที่สนใจ นำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป

 ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ สัมภาษณ์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐