ผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ประมาณ พ.ศ. 2535 ชื่อ โลกในใจของบุญถึง เป็นบันทึกความทรงจำของผมเอง  ที่พยายามถ่ายทอดประสบการณ์และเหตุการณ์สำคัญของเสี้ยวชีวิตในวัยเด็ก  เชื่อมโยงกับแนวคิด  การปฏิบัติตามหลักการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  เพื่อสะท้อนให้ผู้อ่านทั้งที่อยู่ในวงการศึกษา  ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองได้ฉุกคิดในบางจุดที่ไม่ควรมองข้าม ตีพิมพ์เพียงครั้งเดียว  แล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้พิมพ์ต่อ       
      แรงดลใจของการบันทึกของผมครั้งนี้เกิดจากการตระหนักในความสำคัญและอิทธิพลของบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน  ที่มีผลต่อการเรียนรู้  สภาพจิตใจ  และการมีคุณธรรมน้ำใจของนักเรียน  ผมเชื่อว่าในท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คุณครู  คือแม่แบบในการหล่อหลอมกล่อมเกลา และยกระดับจิตวิญญาณของนักเรียนให้สูงขึ้น  
       เหตุการณ์ในบันทึกนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น  จะมีที่สมมุติขึ้นก็เฉพาะชื่อของบุคคลบางคนและสถานที่บางแห่งเท่านั้น ...ด้วยเหตุผลส่วนตัว
      ผมหวังลึกๆว่าบันทึกนี้อาจจะช่วยสะกิดใจท่านให้เข้าใจและหยั่งถึง
โลกในใจ ของคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านได้บ้าง..จึงอยากจะขอใช้เวทีนี้  นำเสนอเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับสมาชิกต่อเนื่องไปครั้งละตอน