HCP  core competencies

เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

1.  เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร

3. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการทำงานด้านคุณภาพ CQI

4. ขอมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุข

5. Public   health