หลักพื้นฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

วิจัยเชิงคุณภาพ
จากที่ผู้ศึกษาได้เริ่มศึกษางานวิจัยและพัฒนาในการเขียนร่างวิทยานิพนธ์ พบว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำไว้จากบทความที่ผ่านมา ในบทนี้จะกล่าวถึงการ หลักการพื้นฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ที่เคยทำงานวิจัยเชิงปริมาณจะพบว่าขั้นตอนนี้ เปรียบเทียบกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบการกระจายของข้อมูล หรือ แม้กระทั่งการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดยหลักสถิติต่างๆ แต่การวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานและผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวมที่สำคัญ คือ ความจริงแท้ (Authenticity) และความถูกต้อง / เชื่อถือได้ (Trustworthiness) ซึ่งประกอบด้วย ความวางใจ (Credibility) ความเชื่อใจ (Dependability) ความรับรอง (Conformability) แล้วเราจะตรวจสอบอย่างไรวันนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการตรวจสอบความวางใจเป็นเรื่องแรก ความวางใจ เป็นเกณฑ์ประเมินว่าข้อมูลหลักฐานและผลการศึกษาวิจัยที่ได้ตรงกับความ เป็นจริง (Truth value) ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากชุมชนและสังคมตามการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) หรือไม่ การเพิ่มความวางใจของข้อมูลเชิงคุณภาพ กระทำได้ดังนี้ 1. การขยายเวลาศึกษาในภาคสนามยาวนานขึ้น (Prolonged and persistent fieldwork) 2. การตรวจสอบความถูกต้องโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Members checks) 3. การตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนนักวิจัย (Peer Examination) 4. การเชื่อมโยงแบบสามเส้า (Triangulation) พบกันในหัวข้อต่อไป ในวันพรุ่งนี้คะ รุ่งกานต์ ปราชญ์ศรีภูมิ สม.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77457, เขียน: 09 Feb 2007 @ 18:07 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)