เมื่อวานนี้ (7 ก.พ. 2550) ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2550 หลักใหญ่ใจความก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจาก ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยประธานในที่ประชุม คือ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและการวิจัย ได้แจ้งให้ทราบถึงผลการปฏิบัติราชการฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549  ถึงผลคะแนนที่ได้ ยังมีบางหน่วยงานที่อุธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ และยังมีบางปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขในปีต่อๆไป เช่น

  • จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก ปรากฏว่า การแจงนับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ก.พ.ร. ไม่แจงนับบทความที่นิสิตนำเสนอในการประชุมวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะต้องหาเวทีสนับสนุนให้นิสิตฯ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานจากภายนอก
  • จำนวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพ์สินทางปัญญา ลดลง
  • ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ : ก.พ.ร. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมและสัดส่งให้กับ ก.พ.ร.  ดังนั้นที่ประชุมได้เสนอแนวคิดในปีต่อๆ ไป ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ระดับความสำเร้จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน : ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีค่าเพิ่มขึ้น 
  • ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ ก.พ.ร. ให้คะแนนลดลง นั้นแสดงว่า ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเรื่อง การจัดการความรู้ให้ดีขึ้น
  • การจัดสรรสิ่งจูงใจ : กองแผนงานได้เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549 มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการกำหนดสิ่งจูงใจของระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คือ การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับคณะ/หน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของคณะ/หน่วยงาน สูงสุด 3 อันดับโดยอาจจำแนกตามกลุ่มภารกิจของหน่วยงาน เช่น กลุ่มคระ กลุ่มสถาบัน-สำนัก กล่มกองหรือหน่วยงานเทียบเท่า

------------- 

วิชิต ชาวะหา
7 ก.พ. 2550