สมรรถภาพทางกาย

       สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง ความสามารถในการทำงานของร่างกายที่สามารถจะปฎิบัติกิจกรรมได้เป็นระยะเวลานาน ๆ โดยไม่เหนื่อย

        การสร้างสมรรถภาพทางกาย เช่น  การเล่นกีฬา

แนนนำเว็บไซต์www.edkorat1.info