การจัดระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา  เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข  ตามวิสัยทัศน์   พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://edkorat1.info