การทำ CQI ในหน่วยงานห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม รพ. ค่ายสุรนารีแต่เดิม ส่วนใหญ่ผู้ที่มีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนจะเป็นในระดับแพทย์และพยาบาล แล้วแจ้งลงสู่ระดับล่างลงมาเพื่อขอความร่วมมือหรืออาจเพียงแจ้งทราบ มาปีนี้ CQI ไม่ได้มุ่งเน้นตัวชี้วัดด้านคลีนิคมากนัก และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ คือการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกในกำลังพลสตรีกลุ่มอายุเป้าหมาย เลยได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล และพนักงานบริการ รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการรณรงค์ ในวันที่ 25 ม.ค.50 ในการประชุมใช้ Mind Map เป็นตัวรวบรวมความคิดโดยให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้เกิดประเด็นที่หลากหลายและเห็นโอกาสแนวทางต่างๆในการรณรงค์ได้ชัดเจนขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่ได้คือการฝึกวิธีคิดแบบนี้ช่วยเชื่อมโยงความต่างระดับของเจ้าหน้าที่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีจุดประสงค์และเข้าใจวิธีการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี และมีความภูมิใจเพราะเป็นสิ่งที่ได้ช่วยคิด ช่วยทำ ไม่ใช่แจ้งให้ปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว