ด้วยทางศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้ารุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ 2550 ณ ห้องประชุมชั้น1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการให้ความรู้เพื่อขยายฐานการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า อันจะนำไปสู่การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในรูปแบบเชิงพาณิชย์ โดยการอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหาร เบรก)  ซึ่งจำนวนวันอบรม 2 วัน จะมีทั้งทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติการเพาะเลี้ยงไรน้ำของผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งมีการทัศนศึกษาดูฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไรน้ำ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                  043-202879,  http://www.champa.kku.ac.th/atrc