ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ ICT

ICT_NPN2550
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

 ครูพันธุ์ใหม่  หัวใจ ICT

โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

รายงานการพัฒนานวัตกรรม

โครงการหนึ่งโรงเรียน   หนึ่งนวัตกรรม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปีงบประมาณ   2549   1. ชื่อนวัตกรรม            ครูพันธุ์ใหม่   หัวใจ   ICT   2.       นวัตกรรมด้าน (     ü    )  การบริหารจัดการ                      (           )   การจัดการเรียนการสอน (            )  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    (           )  นวัตกรรมอื่นๆหรือสิ่งประดิษฐ์   3.       ชื่อ สกุลผู้สร้าง / พัฒนานวัตกรรม หรือคณะบุคคล             1. นายสมศักดิ์        จักสาร             ผู้อำนวยการโรงเรียน                    ประธานกรรมการ             2. นายอนันต์         รัชชนะกุล       รองผู้อำนวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ             3. นางสุดใจ           สายใหม่          ครูชำนาญการ                              กรรมการ             4. นางวัชรี          สุรนันท์              ครูชำนาญการ                              กรรมการ             5. นางสุปรีชา     ครูศรี                  ครูชำนาญการ                              กรรมการ             6. นางสาวรุ่งเรือง   กาญจนวัฒนา ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ       กรรมการ             7. นายสมจิตร   คูโคกกรวด            กรรมการสถานศึกษาฯ                  กรรมการ             8. นายพรชัย       พรมธิดา             ครูชำนาญการ                              กรรมการและเลขานุการ             9. นางวรรณี       งามเย็น               ครูชำนาญการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   4.       โรงเรียน       โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ( สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา ) ที่อยู่             หมู่ที่ 9   ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์   0 – 444 – 65064    e-mail   [email protected]       5.       ลักษณะเด่น / ลักษณะสำคัญของโครงการ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาการใช้ ICT  ให้กับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  คณะครูมีความพึงพอใจในการใช้ ICT  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้จริง   6.  สภาพปัญหาและความต้องการ ของโรงเรียน             ในปัจจุบัน  ICT  เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้  เป็นอย่างยิ่ง   ซึ่งทำให้              เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล    แต่ในการนำไปใช้ในการ           จัดการเรียนรู้นั้น  บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้ ICT  โรงเรียนจึงตระหนักและ          เห็นความสำคัญ ที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อให้เป็นได้บุคลากรครูพันธุ์ใหม่  และ         นำไปใช้ในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน     ตามประกาศเจตนารมย์ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้  

7.  แนวคิดหรือทฤษฎี ( หลักการหริแนวคิดที่สามารถอ้างอิงได้ ที่นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้   ICT  เป็นเครื่องมือ         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งทีทีอิทธิพลในวงการ

ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  พัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสารนี้เป็นแรงผลักดันให้นักการศึกษาเริ่มหันมาทบทวนรูปแบบและการจัดการเปลี่ยนแปลงของ            รูปแบบและการจัดกระบวนการการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน   ซึ่งแนวความคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  ในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ  ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยความพร้อมหลายประการ  ประการสำคัญประการหนึ่งคือ  ความพร้อมทางด้าน พีเพิลแวร์ ( บุคลากร )  ของโรงเรียน   หมายถึงความสามารถ          ของครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน              การสอน     เช่น 

ความสามารถในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นต้น  ตลอดจน

 

ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี   สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของตน  ปกติแล้วครูมักจะมีอิทธิพลต่อ ทัศนคติของนักเรียนในเรื่องต่างๆ หากครูสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ที่ดี ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     จะช่วยทำให้            นักเรียนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหันมาให้ความ            สนใจกับเทคโนโลยีมากขึ้น

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542   มาตรา 66      กำหนดไว้ว่า  นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต             จากแนวคิด จึงเกิดโครงการ ครูพันธ์ใหม่ หัวใจ ICT ขึ้น  เพื่อพัฒนาครู  ผู้จะนำความรู้ ที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยใช้   ICT เป็นตัวช่วยให้การพัฒนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วง   8.       วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม             เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้  มีทักษะในการนำ ICT ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน   9.       กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ 1.       โรงเรียน 2.       บุคลากรของโรงเรียน 3.       นักเรียน                   10. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม  

ที่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1   2   3   4             5.     6. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/วางแผนการจัดกิจกรรม

ประชุมครู ชี้แจงวัตถุประสงค์            เป้าหมายของการดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรม -          สำรวจความสามารถด้าน ICT ของบุคลากร-          จัดกลุ่มบุคลากรตามความสามารถ-          จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT 2 วัน -          กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน          จัดทำสื่อ ICTและการนำไปใช้จริง ติดตาม ประเมินผล สรุปผล
23 - 26  . .49   พฤษภาคม 2549     พฤษภาคม 2549 –     มิถุนายน กันยายน 2549           ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2550   มีนาคม  2550 นายพรชัย  พรมธิดา     ผู้บริหาร   บุคลากรในโรงเรียน       คณะกรรมการ                   กรรมการประเมินผล
              11.    งบประมาณดำเนินการ / แหล่งที่มา

         งบสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 5,000 บาท

  12.    ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2549  และต่อเนื่องปี 2550   และ 2551   13.    ผลปรากฎจากการใช้นวัตกรรม        การดำเนินการในการสำรวจความสามารถในการใช้ ICT    และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT ให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  โดยจัดการอบรม 4 โปรแกรมหลัก  ดังนี้ 1.       การใช้โปรแกรม  WORD 2.       การใช้โปรแกรม EXCEL 3.       การใช้โปรแกรม POWER  POINT 4.       การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และการสืบค้น

  ผลปรากฏดังนี้

1.       คณะครูทุกคน มีความรู้เบื้องต้นในการใช้ ICT 2.       คณะครูทุกคน  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.       คณะครูทุกคน  สามารถนำความรู้ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้               14. ประโยชน์ / คุณค่า / องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมของนวัตกรรมและการพัฒนาต่อยอด ประโยชน์ที่ได้รับ 1.       บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน 2.       บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.       บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ ICT เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนได้       การพัฒนาต่อยอด             1.  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น 2.       บุคลากรมีการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ       เช่น          การจัดทำสื่อ ICT เพื่อใช้ในการเรียนการสอน    เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้สู่โลก ICT

คำสำคัญ (Tags)#ict#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 76560, เขียน: 06 Feb 2007 @ 11:03 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)