กลไกของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำผลการวิจัยไปก่อประโยชน์ทางธุรกิจ

  Contact

          มหาวิทยาลัยมหิดล มีกลไกนำผลงานวิจัยไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ๒ กลไก ได้แก่

          ๑. ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ (จัดตั้ง พ.ศ. ๒๕๑๙)
          ๒. บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด (จัดตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗)

          ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ  นี่คือกลไกที่ผมเรียกว่า downstream management ของการวิจัย

          ทำหน้าที่ในจุดที่อยู่ต้นน้ำกว่า บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด โดยศูนย์ประยุกต์ฯ ทำหน้าที่

          ๑. จัดการด้านการเจรจากับผู้มาขอซื้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Technology Licensing)
          ๒. ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับ pilot scale
          ๓. จัดตั้ง holding company
          ๔. ร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัท spin-off
          ๕. จัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา

          ด้วยผลงานของศูนย์ประยุกต์ ผมได้ยินมาว่าอาจารย์บางคนมีรายได้จากผลงานวิจัยเดือนละ ๕ เท่าของเงินเดือน

          มหาวิทยาลัยมหิดลแบ่งปันผลประโยชน์แก่นักวิจัยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังนี้

 

          บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด

          จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ล้านบาท มหาวิทยาลัยมหิดล, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถือหุ้น ๖๐%, ๒๐%, ๒๐%  ตามลำดับ

          บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด  ให้บริการ ๒ ประเภท

                    (๑) บริการหลัก เป็นการร่วมลงทุน
                    (๒) บริการรอง เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจ

วิจารณ์   พานิช
๑๗ ม.ค. ๕๐

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สภามหาวิทยาลัย

Post ID: 75093, Created: , Updated, 2012-05-06 16:38:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การวิจัย#สภามหาวิทยาลัย#การจัดการงานวิจัย#มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent Posts 

Comments (0)