เดี๋ยวนี้ผมพยายามทำให้ตอนบ่ายแกๆ ของ วันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน (วันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน) เป็นช่วงเวลาที่มานั่งระลึก ทบทวน กิจกรรมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วและในเดือนนี้ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งรวบรวมบันทึกในบล็อกของตัวเอง มาจัดทำเป็นเล่ม ติดบอร์ดไว้ในห้องทำงาน เผื่อจะมีใครสนใจจะอ่าน

  (เปิดอ่าน รวบรวมบันทึกประจำเดือน ธค 49 ถึง มค 50 ฉบับที่ 2)

 

สรุปงาน เดือนนี้พอสังเขปเกี่ยวกับ KM

  • นำเครื่องมือ เทคนิคง่ายๆ มาใช้กับงานประจำ โดยเฉพาะการเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน 2 3 กิจกรรม (โดยเฉพาะการประชุมภายใน) เพื่อสร้างความมั่นใจเริ่มแรก
  • มีการทำ BAR ร่วมกันเกือบทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมใด
  • ทุกคนในศูนย์ฯทบทวนกิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จ โดยการเขียนลงแบบฟอร์ม

แนวทางที่จะเน้นเดือนหน้าและเดือนต่อไป

นำกระบวนการจัดการความรู้ ในเครื่องมือ เทคนิคง่ายๆ เช่นเดิม แต่ขยายผลสู่หน่วยงานอื่นภายใน และนิสิตด้วย เพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน โดยกิจกรรมที่จะเริ่มทำตามลำดับ คือ

  • แนวทางการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สำหรับหน่วยงานกิจกรรมเสริมศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่หน่วยกิจกรรมเสริมศึกษา 10 หน่วยงาน)
  • อาจารย์ในฝันที่นิสิตต้องการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนนิสิตจากองค์การ และสโมสรคณะฯ)
  • ความสะอาดภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่มเป้าหมาย : แม่บ้านประจำตึก)

KPN