งานวิชาการ อยากแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบว่า ตามที่คณะนิติศาสตร์ จัดการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จนได้จัดการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นเมื่อวันที่
19 มกราคม 2550 (ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจารย์ทุกท่าน
คงกำลังเร่งฝีมือในการตรวจข้อสอบของนิสิตภาคพิเศษ ทุกวินาที งานวิชาการก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์
ทุกท่านในการตรวจ และส่งรายงานผลการเรียนของนิสิตภาคพิเศษได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ซึ่งนับจากวันสอบวันสุดท้าย ครบกำหนดส่งงานวิชาการคือ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2550 นะค่ะ