ใกล้ถึงการประเมิน  SAR    กันอีกแล้ว ของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ปีนี้ต้องสู้ตายค่ะ  เพราะต้องนำข้อมูลไปใช้ในการประเมิน  สมศ.ด้วย  ข้อมูลที่ทุกคนควรทราบ 
           สมศ. จะเข้าประเมินมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ ในราว เดือน ตุลาคม 2550 -  กันยายน  2551 (ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2549)   ขอให้ทุกคณะเตรียมความพร้อมกันได้แล้วนะ