งานนโยบายและแผน  คณะนิติศาสตร์  ได้จัดโครงการอบรมการเขียน blog  KM   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  315(1) ชั้น  3  ตึก IT  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ในว้นศุกร์ที่  26  มกราคม  2550  โดยวิทยากรจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา