ปัจจุบันทำงานอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ ดูแลงานด้านพัสดุ