ได้เข้าร่วมโครงการปรับแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2550 ณ เขาค้อวัลเล่ย์ จังหวัดเพชรบูรณ์   สิ่งที่ได้รับคือการได้ร่วมระดมความคิด และสามารถนำมาปรับใช้กับแผนกลยุทธ์คณะได้