วันนี้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2550 ได้มาทำการตรวจเยี่ยม มมส. และก่อนเมื่อว่าก็ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนล่วงหน้าจะมาถึง โดยมีคำถามว่า มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตาม ระบบการประเมิน และการบูรณาการประกันกับงานประจำ อย่างไรบ้าง? ให้อธิบาย ….แบบบรรยาย และส่งข้อมูลให้กรรมการก่อนวันมาจริงด้วย

ซึ่งสิ่งที่ทางศูนย์ฯผู้รับผิดชอบ QA ของมหาวิทยาลัย ได้ทำเป็นแผนภาพMSUQA-Model เพื่อสื่อความหมาย ส่งไปให้กองแผน และจะขออธิบายภาพนั้นกับกรรมการด้วยวาจาเอง ดังรูปนี้  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><table border="0"><tbody><tr><td>  <div style="text-align: center"></div> </td></tr></tbody></table></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> คำอธิบายรูปภาพ (เปิดอ่าน)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พอมาวันตรวจเยี่ยมจริง(24/1/07)ก็เป็นไปตามคาด กรรมการ ได้ซักถามเกี่ยวกับภาพที่ส่งไปให้ก่อน 1 แผ่น สลับกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน จนหมดข้อสงสัย ให้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ เต็ม 5</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>KPN