• สืบเนื่องมาจาก กลุ่มงานเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ได้จัดตั้งคลินิกสุขภาพเท้าขึ้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2549 โดยมีพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบ 2 คน คือ คุณเปรมสุรีณ์ แสนสม  และดิฉัน ทับทิม มาฉายจนถึง 30กันยายน 2549 ที่ผ่านมา จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานให้ พี่น้องชาว เวชศาสตร์ครอบครัว และชาว PCU. ได้รับทราบดังนี้

 

 

นู๋ทิมบันทึก