หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับใคร แต่ถ้ารู้วิธีแก้ปัญหาไว้ก่อนน่าจะเป็นการดี หากเกิดขึ้นกับเรา หรือบุคคลอื่น จะได้ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง และมีสติ