ด้วยงานสารบรรณได้รับแจ้งจากวิทยาเขตปัตตานีว่า การส่งเอกสาร
ไปวิทยาเขตปัตตานีทางระบบ E Document   มีการจัดส่งไปให้คณะโดยตรงและได้
ส่งไปให้สำนักงานวิทยาเขตด้วย  โดยไม่มีการหมายเหตุแนบท้ายตามที่ตกลง  
               ข้อตกลงที่ได้แจ้งในที่ประชุม
       1.กองส่งเรื่องให้คณะโดยตรง  ขอให้แจ้งสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีทราบด้วย   โดยให้หมายเหตุไว้ท้ายเอกสารว่าได้แจ้ง คณะ...............แล้ว  หรือ
        2.  ส่งเรื่องให้วิทยาเขคปัตตานีโดยประสงค์ให้ทางวิทยาเขตปัตตานีดำเนินการแจ้งหน่วยงาน  ให้หมายเหตุที่ท้ายเอกสารด้วยว่า  แจ้งหน่วยงานา/คณ........................ด้วย
             
           เพื่อความไม่สับสนวิทยาเขตปัตตานี้ขอทำข้อตกลงใหม่ว่า  ขอให้ส่งเอกสารเข้าเฉพาะที่สำนักงานวิทยาเขตปัตตานีเพียงที่เดียว  กองธุรการวิทยาปัตตานี้จะดำเนินแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวิทยาเขตเอง

               จึงเรียนมาเพื่อทราบข้อตกลงใหม่ที่วิทยาเขตปัตตานีขอความร่วมมือด้วย
จักขอบคุณยิ่ง