"มีเรื่องมาคุยให้ญาติโยมฟัง ขอแนะนำตัวเองก่อน..อาตมานั้นนามชื่อว่า

พระวรยานเมธี ตรีปิฎก คณิตศร อมรรัตนดิลก คามะวาสี อรัญญะวาสี สามัญเปรียญวิปัสสนา สพ.วิ ชั้น 4 นามเดิมชื่อว่า หม่อมหลวง บูรฉัตร ณ อยุธยา เป็นบุตรของโยมพ่อ

พลโทหม่อมราชวงศ์ จำรัส บูรฉัตร ณ อยุธยา แม่ทัพภาคที่ 3 โยมแม่นั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพยุนี บูรฉัตร เป็นแพทย์รามาธิบดี อาตมาเป็นลูกคนที่ 2 ในตระกูลทั้งหมดลูกผู้ชาย บวชนานที่สุด 28 พรรษา เป็นเณร 8 พระ 20

 ( ได้คำตอบว่า )

ซีดีแผ่นนี้มีทหารเรือบอกว่าผู้พูดไม่มีอยู่จริง แต่มีพระภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าท่านมีตัวตนจริง อยู่ทางภาคอีสาน (ข้างบนนี้คือคำพูดเกริ่นนำจากซีดี ตายแล้วฟื้น)