ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูก เมื่อเป็นเช่นนี้ การสอนนั้น นอกจากที่ท่านจะสอนเรื่องราวต่างๆที่เป็นเนื้อหาวิชาเรียนแล้ว

สิ่งที่คุณครูทุกท่านตระหนักก็คือ

การยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์
เพราะครูที่คอยพร่ำสอนนี่เอง จึงเปรียบได้เหมือนกับมีดที่คอยเฉือนสันดานดิบที่ไม่ดีของคนให้ลดน้อยถอยลงเท่าที่กำลังของท่านจะทำได้

มีผู้สรุปให้ฟังว่า ครูที่ดีต้องมีหลักอยู่ 4 ประการ

1. รู้จักรัก
 - มีความรักในความเป็นครู
- ต้องมีพรหมวิหารธรรมสูง
- พร้อมที่จะพร่ำสอนให้เด็กนั้นเป็นคนที่ฉลาดและมีความเป็นคนดีอีกด้วย

2. รู้จักให้
- ให้ในความรู้
- ให้เวลาแก่ลูกศิษย์ ให้เขาได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดอบอุ่น = ให้ความรัก  ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรต่อศิษย์

3. รู้อภัย
- ต้องให้อภัยและให้โอกาสใหม่แก่เขา แม้ศิษย์จะทำผิดพลาด เรียนรู้ช้า
- สร้างกำลังใจ ประคับประคองใจดวงน้อยๆของเด็กให้ลุกขึ้นได้อย่างสง่างาม

4. รู้เสียสละ
- เสียสละแรงกาย แรงใจ ทุ่มเทให้เด็กประสบความสำเร็จ
- ในทางปฏิบัตินั้น ไม่ง่ายเลย

จากบทความของ อ.ยอดชาย บุญประกอบ