การทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคซึมเศร้า

  ติดต่อ

จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน, เกษราภรณ์ เคนบุปผา , ธรณินทร์ กองสุข
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคซึมเศร้า
วิธี การศึกษา เป็นการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัยที่มีการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าความสัมพันธ์กับการเกิดโรค ซึมเศร้า (OR หรือ PR ) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 และมีค่านัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05

สรุป
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต ประสบการณ์ในวัยเด็ก ปัญหา/พฤติกรรมของพ่อแม่ และครอบครัว การติดแอลกอฮอล์และยาเสพติด และปัจจัยทางสภาพจิตสังคม เป็นปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงในการเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคซึมเศร้า และเสี่ยงที่มีค่าความชุกสูงในประชาชนไทย ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศ มีนโยบายของประเทศเกี่ยวข้อง และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถให้การส่งเสริม ป้องกันได้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรพิจารณานำมาเป็นข้อมูลในการวิจัยหาปัจจัยเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าในคนไทยต่อไป


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 72806, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 14:27:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)