พลังสร้างสรรค์ชุมชน ในการเข้าไปร่วมกับชุมชนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันการใช้กระบวนการสร้างสรรค์ชุมชน(Appreciation Influence Control หรือAIC) เป็นกระบวนการที่มีลักษณะสำคัญที่มาจากความเชื่อพื้นฐาน5 ประการ คือ 1.เน้นความเป็นมนุษย์และสัมพันธภาพโดยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและประสบการณ์ที่ต่างกันมีพลังสร้างสรรค์ที่ต่างกัน ให้คุณค่าให้เกรียติ 2.เน้นการค้นหาวิธีการให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 3.เน้นอนาคตไม่เน้นอดีตยึดถือปรัชญาการพัฒนาเพราะสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อนาคตยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทุกคนรู้อนาคต 4.เน้นการเรียนรู้จากการกระทำจริง 5.เน้นกระบวนการระดมความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีคณะทำงานที่ชัดเจน ปราณี ประไพวัชรพันธ์ สม4.