การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ 2548

สีชมภู พงษ์ศิริ และคณะ
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลระยอง

บทนำ
- เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคต ผู้รับบริการทางการแพทย์มีความต้องการและความคาดหวังในเรื่องของคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่ดี องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงความรอดและความรุ่งเรืองขององค์กร  ซึ่งในจังหวัดระยองพบว่า ห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 6 แห่ง ยังมีความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาคุณภาพค่อนข้างน้อย จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนากลุ่มเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดระยอง ” ขึ้น

วิธีการศึกษา
- นำหลักเกณฑ์ของ Thailand Quality Award (TQA) ทั้งหมด 7 หมวด มาประยุกต์ใช้จัดทำเป็นระบบเครือข่าย ดดยมีกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลระยองเป็นแกนหลักในการนำกลุ่มเครือข่าย  ซึ่งได้จัดประชุม /ให้ความรู้ / External Audit จำนวน 6 ครั้ง โดยครอบคลุมในหัวข้อที่สำคัญยิ่ง คือ การสร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ การวางผลกลยุทธ์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละโรงพยาบาล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลการศึกษา
- พบว่า ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ได้มีการพัฒนาและกำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอผลงานเพื่อขอรับรองคุณภาพจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 และห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนอีก 3 แห่ง ได้เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป

สรุป
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน สามารถนำกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ไปปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีโดยรวมไปยังองค์กรของตนเองในอนาคตต่อไป งานวิจัยนี้ มีจุดเด่น คือ การทำงานเป็นเครือข่ายทำให้เกิดความสมานฉันท์ที่ดี มีการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด พร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศในอนาคตเพื่อ “คนระยองแข็งแรง”


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 72315, เขียน: 12 Jan 2007 @ 15:46 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 11:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)