อ.จำนงให้การบ้านผมทางโทรศัพท์ โดยให้ผมทำการบ้านผ่านBlog ผมยินดีช่วยอาจารย์มิใช่ด้วยความเกรงใจอย่างเดียว แต่ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยงานของอาจารย์เพื่อขับเคลื่อนทีมBlogเมืองนครศรีธรรมราชในโครงการKMเมืองนครด้วย

ส่วนจะช่วยได้มากแค่ไหน คงไม่ว่ากันนะครับ

ก่อนจะเล่าประสบการณ์การเขียนBlogของผม อยากจะบอกประโยชน์ของการเขียนBlogให้ผู้สนใจได้ทราบก่อน

การเขียนBlog เป็นการบันทึกเรื่องราวอย่างอิสระ มีประโยชน์หลายประการ เช่น (กรณีใช้ในการทำงาน)

  1. เป็นการสรุปการทำกิจกรรม ทำให้มีโอกาสทบทวนความคิดทั้งก่อนทำ ระหว่างทำและหลังทำกิจกรรม

  2. ทำให้ได้ฝึกฝนกระบวนการคิด ประกอบด้วย การเรียบเรียงเรื่องราว จัดระบบ แยกประเภท/กลุ่ม นำเสนอ

  3. เป็นการสร้างความเข้าใจ/ความชัดเจนในเรื่องราวที่เราทำ/สังเกต

  4. เป็นข้อมูล ช่วยในการเรียนรู้พัฒนาการของเรื่องราวที่เราทำ อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต

  5. เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์/มุมมองกับเพื่อนร่วมงานและผู้สนใจ

วิธีการเขียนBlog

เขียนเล่าเรื่องที่ทำ ทั้งความคิด ตอนทำจริง และผลที่เกิดขึ้น

เขียนถึงตรงนี้ ผมเอะใจว่า น่าจะให้ผู้สนใจอ่านตัวอย่างในBlogดีกว่า มันหลายวัตถุประสงค์ และหลากวิธีการมาก ใช้วิธีให้ผู้สนใจอ่านBlog แล้วเขียนสรุป เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นเกิดประโยชน์มากกว่า มิฉะนั้น ก็ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกันในกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละคนเขียนสรุปเรื่องราวที่คุยกันลงในBlog

เขียนถึงตรงนี้ ทำให้ผมตระหนักว่า Blogเป็นเครื่องมือที่เข้ามาเสริมการเรียนรู้ คำถามคือ การเรียนรู้ของเราวางอยู่บนกิจกรรมอะไร? ถ้าเป็นนักศึกษา ก็คือ การศึกษาเอกสารตำรา นำมาบอกเล่าแนะนำ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แต่ถ้าเป็นทีมงานKM ก็น่าจะวางอยู่บนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แต่ละคนที่เข้าร่วมอบรมทำหน้าที่อะไร ทำอย่างไร เกิดผลเช่นไร? น่าจะเป็นหัวข้อแลกเปลี่ยน ? นั่นแหละคืองานหน้าตัก นั่นแหละคือเนื้อหาเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเองให้ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การเขียนBlogจะช่วยให้เราทำหน้าที่ดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้นอย่างน้อยก็ในประโยชน์5ข้อข้างต้น