พยาบาลเชี่ยวชาญ.. ทำอย่างไรให้ผ่านฉลุย


พยาบาลเชี่ยวชาญ ทำอย่างไรให้ผ่านฉลุย

การเตรียมผลงาน เพื่อขอพยาบาลเชี่ยวชาญ 

 • การที่จะเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญ ไม่มีใครได้เป็นโดยบังเอิญ ต้องมีการเตรียมพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน มีการพัฒนางานประจำให้เป็นวิจัย นอกจากพัฒนางานของตนเอง ยังต้องมีทีมร่วมพัฒนาด้วย 
 • การเตรียมผลงานของเราเองก็เช่นกัน เป็นงานที่เกิดจาก การพัฒนางานประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยหยุด
 • ทุกครั้งที่มีโอกาสไปเป็นวิทยากร เราจะเขียนเป็นบทความให้ผู้จัด เพื่อลงในหนังสือจัดประชุมวิชาการ (proceeding)
 • มีการพัฒนางานประจำให้เป็นวิจัยต้องทำแบบครบวงจรทุกครั้งไป เราต้องขอทุนเพื่อเป็นการบังคับตัวเองให้เสร็จตามกรอบเวลาที่ระบุ ขอจริยธรรมวิจัยเพื่อยืนยันความถูกต้อง ทำวิจัยเสร็จ มีการนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศทุกครั้งเพื่อให้ผู้ทรบคุณวุฒิได้เสนอแนะก่อนตีพิมพ์ หากเป็นไปได้ให้ส่งประกวดเพื่อคอนเฟิร์มผลงานเราอยู่ในระดับไหน  แล้วตีพิมพ์ทุกเรื่อง ในวารสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพของเรา รวมทั้งต้องมีการวางแผนนำผลวิจัยไปใช้ในคลินิกอย่างเป็นรูปธรรม 
 • การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เราจะต้องทำแผนการดูแล หรือ แนวปฏิบัติการดูแลฯ ตามรูปแบบการวิจัยที่ดำเนินการมาแล้ว ก่อนนำไปใช้จะต้องจัด KM กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนำผลวิจัยมาใช้ให้ง่ายและทำได้จริง รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ขอความร่วมมือกับทีเพื่อการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ nursing outcome ทุกเดือนและทำเป็น control chart เมื่อใดที่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงในทางลบ ต้องร่วมกัน KM กับบุคลากรในหอผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วทบทวนงานวิจัยเพื่อนำมาวางแผนปรับกระบวนการดูแลใหม่ จนผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย นั่นคือ สิ่งที่เราทำประจำจนเป็นนิสัย

การพัฒนา profile ตนเอง

 • กว่าจะสามารถยื่นผลงานได้ ประวัติชีวิตการทำงานจะต้องแสดงถึงการพัฒนาตนเองจนคนมองเห็นว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจริง
 • ถึงแม้ว่า เราจะได้กรอบตามเวลาที่เราทำงานมา หากเมื่อใดที่ต้องยื่นผลงานตามกรอบนั้น ประวัติชีวิตเราจะต้องแสดงให้เห็นว่า เราเคยผ่านการพัฒนาผลงานในเรื่องนั้นจริง
 • การพัฒนาประวัติตนเอง จะแสดงให้เห็นจากการยื่นขอค่างาน
 • หากค่างานผ่าน จะต้องแนบประวัติและผลงาน
 • การประเมินผล พิจารณาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง และการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรือวิชาชีพบริการต่อสังคม ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง กรอกในแบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง

การยื่นผลงานเพื่อเลื่อนระดับของเราเอง

 • ในช่วงปี 2551 งานบริการพยาบาล มีกรอบพยาบาลเชี่ยวชาญอยู่ 9 กรอบ แต่คนครองตำแหน่งยังไม่ครบ มหาวิทยาลัยกำหนด deadline ให้ส่งซึ่งเหลือเวลาอีกสามวัน อาจจะเป็นความโชคดีที่ท่านหัวหน้าฯพยาบาลถามว่า ใครมีผลงานพร้อมส่งให้ส่งได้ในวันจันทร์ ดังนั้นเรามีเวลารวบรวมผลงานสองวัน คือ เสาร์และอาทิตย์  ผลงานที่ต้องส่งคือ คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและงานวิจัย 
 • คู่มือการพยาบาลฯเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องรวบรวมบทความที่เราเคยไปสอนมาประกอบเป็นคู่มือฯ โชคดีที่ผ่านมาเราพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์เอง เราต้องนำบทความที่เคยมีมาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับ ทำไปลูบหัวใจไป จะได้ใจเย็นๆๆๆ เพื่อจะได้พิมพ์งานให้ถูกต้อง การเว้นวรรค การเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเอกสารอ้างอิง เป็นต้น  ส่วนวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเราตีพิมพ์ไว้หลายเรื่อง แค่เลือกเรื่องดีดี แล้วเย็บรวมกันเพื่อส่งก็สำเร็จแล้ว เอกสารบรรยายที่ตีพิมพ์ เราก็ส่งประกอบไปด้วย รวบรวมแล้วเย็บเล่มก็จบ

ผลงานที่ส่งขอในตำแหน่งพยาบาลเชี่ยวชาญ 

 • งานวิจัยสามเรื่อง 

          1) อุบล จ๋วงพานิช,  รัชนีพร คนชุมและสมจิตร์  หร่องบุตรศรี. (2542).ผลการให้ความรู้และการพยาบาลระบบสนับสนุนต่อคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมที่ผ่าตัดและได้รับยาเคมีบำบัด วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคฯ 17(3):42-50  

        2) อุบล จ๋วงพานิช,  อาภรณ์  ทวะลี, สุรีพร คณาเสน,และสุพัสตรา สุกุมาลย์.(2549). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร.12(1):49-66. 

       3) อุบล  จ๋วงพานิช, ณัฏฐ์ชญา   ไชยวงษ์,และนางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง .(2551) ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.16(3):32-42

 • คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 1 เรื่อง 
 • เอกสารประกอบคำบรรยายที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

การได้รับการแต่งตั้ง

 • ตัวเราเองสามารถยื่นขอพยาบาลเชี่ยวชาญ ในปี 2551 จากการมีกรอบฯเหลือ เรามีโอกาสให้ส่งผลงาน เพราะเรามีผลงานเราถึงได้ส่ง ดังนั้นการทำผลงานไม่ต้องรอกรอบ ทำไปเรื่อยๆ เพื่อการพัฒนางานประจำ หากโอกาสอำนวยเราจะได้ส่งวันใดวันหนึ่งแน่นอน
 • เราได้รับแต่งตั้งให้เป็น พยาบาลเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วันที่  30 ตุลาคม  2552 

สรุป

        การประเมินว่า ..เราจะผ่านการเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญไหม ไม่ใช่เพียงผลงานที่ส่งเท่านั้น ต้องมีองค์ประกอบจากชีวประวัติของเราว่ามีความเหมาะสมเพียงใด หมั่นตรวจสอบตนเอง ดังนั้นผ่านหรือไม่ผ่าน ตัวเราสามารถประเมินตนเองได้ค่ะ

…………………..

แก้ว อุบล จ๋วงพานิช

พยาบาลเชี่ยวชาญอิสระ

บันทึก 28.03.2568

หมายเลขบันทึก: 717760เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2024 05:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2024 05:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ อ ขจิต คอยให้กำลังใจ สว ตลอดเลยค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท