2023-03-28 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Immoral & Amoral & Unmoral


Revision I

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา 

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Immoral = ‘ih-MAWR-uhl’ or ‘ih-MOR-uhl’

ออกเสียง Amoral = ‘ey-MAWR-uhl’ or ‘a-MAWR-uhl’

ออกเสียง Unmoral = ‘uhn-MAWR-uhl’

 

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR IMMORAL

Immoral, abandoned, depraved 

describe one who makes no attempt to curb self-indulgence

Immoral, referring to conduct, 

applies to one who acts contrary to 

or does not obey or conform to standards of morality

it may also mean licentious and perhaps dissipated.

 

Abandoned, referring to condition

applies to one hopelessly, and usually passively

sunk in wickedness and unrestrained appetites.

 

Depraved, referring to character

applies to one who voluntarily seeks evil and viciousness.

 

Immoral, amoral, nonmoral, and unmoral 

are sometimes confused with one another

 

Immoral means not moral and 

connotes evil or licentious behavior.
 

Amoral, non-moral, and unmoral

virtually synonymous although the first is 

by far the most common form

mean utterly lacking in morals 

(either good or bad), neither moral nor immoral

 

However, since, in some contexts

there is a stigma implicit in a complete lack of morals

being amoral, nonmoral, or unmoral 

is sometimes considered just as reprehensible as being immoral.

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree 
immoral

violating moral principles; bad; wicked: 

Stealing is an immoral act.

Not to be confused with:

amoral neither moral nor immoral

unaware of or indifferent to 

questions of right or wrong: 

Sometimes lawbreakers are simply amoral.

 

COLLINS ENGLISH DICTIONARY

USAGE FOR AMORAL

Amoral is often wrongly used where immoral is meant. 

Immoral is properly used to talk about 

the breaking of moral rules

amoral about people who have no moral code 

or about places or situations 

where moral considerations do not apply

 

Collins Thesaurus of the English Language

Usage

Amoral is sometimes confused with immoral

The a- at the beginning of the word 

means `without' or `lacking'

so the word is properly used of people 

who have no moral code, or about places or situations 

where moral considerations do not apply

the film was violent and amoral

 

In contrast immoral should be used to talk about 

the breaking of moral rules. 

as in: drug dealing is the most immoral 

and evil of all human activities.

 

Merriam-Webster Dictionary

Usage Notes

A Lesson on 'Unmoral', 'Immoral', 

'Nonmoral', and 'Amoral'

 

All of them have prefixes meaning "not." 

So which to use when?

 

What to Know

Unmoral refers to those having no moral perception

It is best used for animals or inanimate objects 

incapable of considering moral concerns, 

but can also be used for humans lacking the same


Immoral refers to a conscientious rejection 

of typical moral standards and 

has a connotation of evil or wrongdoing.

 

Nonmoral describes actions that are not usually 

subject to moral concerns, 

such as which shirt to wear.

 

Finally, amoral implies an awareness of moral standards

but a lack of concern for them while acting.

 

Moral derives from the Latin word meaning "custom" 

that also gave English mores, which refers to 

customs, values, and behaviors that are accepted 

by a particular group

As an adjectivemoral describes people or things 

that follow accepted customs or behavior.

 

For example, 

a person's moral obligation is to do what is right

and a moral lesson is one that teaches what is right.


As a noun, moral refers to a lesson 

learned from a story or an experience 

("the moral of the story is to be satisfied with what you have"); 

 

plural morals denotes the proper ideas and 

beliefs about how to act or behave

as in "a person with no morals" 

or "the company's actions demonstrate a lack of morals."

 

Common offshoots of righteous moral 

are unmoralimmoralnonmoral, and amoral, 

and they are not innocent

in fact, they are mischievous.

 

A couple of them have specific meanings 

that not everyone is aware of

which cause misuse of the words

and a couple are sometimes confused with each other.

 

Consider this article a lesson on the meaning 

and usage of these negatively-prefixed words 

that are similar but not the same.

 

'Unmoral' Meaning

Unmoral is the first of the gang to be recorded 

in English writing, in the early 17th century.  

Having the prefix un-, meaning "not," 

the word denotes "having no moral perception or quality

(e.g., "the unmoral, critter-killing feline") 

or "not influenced or guided by moral considerations" 

("unmoral, greedy corporations").

 

Unmoral can also mean "lying outside 

the bounds of morals or ethics,

and in this sense it is synonymous with amoral

 

All in all, the question of morality is 

irrelevant to that which is called "unmoral,"

 

so the adjective is the right choice when 

describing nonhuman or inanimate things 

incapable of understanding right and wrong

 

But by extension, unmoral is also used for people 

who seem deprived of human moral perception.

 

"Many young people today are unmoral rather than immoral," 

Judge Leahy explained 72 years ago. 

"Because they have been reared in homes with such low standards of marriage and family behavior, they actually don’t know right from wrong."
— Gary Brown, The Repository (Canton, Ohio), 9 July 2018


'Immoral' Meaning

The negative prefix im- connects with moral 

soon after the formation of unmoral

Immoral describes a person or behavior 

that conscientiously goes against accepted morals

—that is, the proper ideas and beliefs about 

how to behave in a way that is considered right 

and good by the majority of people

Immoral connotes the intent of evilness 

or wrongdoing, and it is a true antonym of moral.

 

'Nonmoral' Meaning

Decades, centuries, go by before moral is linked to 

another negative prefix, non- (in the 19th century). 

 

Nonmoral has the specific meaning of 

"not falling into or existing in the sphere of morals or ethics."

Thus, a nonmoral act or action 

is not subject to moral judgment because 

morality is not taken into consideration. 

 

Spilling milk is a nonmoral act, 

and although you might be judged by the clothes you wear, 

your decision to wear them is nonmoral.

So in another part of the survey, we asked about basic cognitive faculties, like executing voluntary movements and object recognition…; about nonmoral personality change, like extroversion, sense of humor, creativity and intelligence….
— Nina Strohminger and Shaun Nichols, The New York Times, 23 Aug. 2015

"With recent changes in policy and changes about the way American adults are reporting how they think about marijuana—as less judgmental, as a nonmoral issue—we were curious about what's happening with youths," said Chris Salas-Wright, a UT social work professor and the report's lead author.
— The Austin (Texas) American-Statesman, 25 Sep. 2018

 

'Amoral' Meaning

Amoral appears in the late 1800s. 

The prefix a- means "not" or "without," 

as in atypical or asymptomatic

 

The dictionary definition of amoral 

is "having or showing no concern about 

whether behavior is morally right or wrong"

compendiously, "without morals.

 

For example, 

an infant, unlearned in what is right and wrong, is amoral;

someone who lacks the mental ability 

to understand right or wrong due to illness 

might be described as amoral. 

 

These are illustrative examples, however; 

amoral can be used to describe any person

or his or her actions

who is aware of what is right and wrong 

but does wrong anyway 

and responds indifferently about it.

 

if you hooked him up to a lie detector test, 

he could say one thing in the morning, one thing at noon, 

and one thing in the evening, all contradictory 

and he would pass the lie detector each time. 

Whatever lie he is telling at that minute, he believes it. 

But the man is utterly amoral. Morality does not exist for him.
— Ted Cruz, quoted in The Examiner (Washington, DC), 3 May 2016

As noted earlier, the spirit of modern capitalism 

shares with the historical forms of capitalism 

an alternative conception that favors pursuit of 

as much wealth as can be attained. 

Importantly, however, the spirit of modern capitalism differs 

from what we might call this 

"profiteering" ethos of amoral opportunism….
— Solomon Stein and Virgil Henry Storr, The Independent Review, Spring 2020

 

Additionally, amoral means 

"being neither moral nor immoral," 

or specifically 

"lying outside the sphere to which moral judgments apply."


It's almost a truism, art is amoral

Art doesn't care about morality. 

Art may have to deal with morality, 

but art in its own marshaling of the materials 

given to it is only looking for art. 

It's looking how to make an effect, an impact.
— Henry Bean, NPR, 27 Sept. 2001

 

Summarizing the Difference

The moral of this article is unmoral is reserved for things 

(and sometimes people

incapable of understanding right and wrong. 

 

Immoral describes people who can differentiate 

between right and wrong but intentionally do wrong anyway.

 

Nonmoral is used when morality is clearly not an issue

and amoral implies acknowledgment of 

what is right and what is wrong 

but an unconcern for morality when carrying out an act

 

Confusion of these words might be 

regarded by some people as a moral offense 

so heed this lesson.

 


Merriam-Webster Dictionary

Immoral & Amoral & Unmoral

All three of these words function by 

putting a negative prefix on the word moral

 

Of the three immoral is the most purely antonymous of moral, meaning “conflicting with generally 

or traditionally held moral principles.” 

 

This word may describe a person who knows 

the difference between right and wrong

and deliberately chooses the wrong

 

Amoral can mean “wrong,” or “being outside 

or beyond the moral order or a particular code of morals,” 

but can also exist in between moral and its antonym

with the meaning “being neither moral nor immoral. 


Unmoral can mean "having no moral perception or quality

or "not influenced or guided by moral considerations,” 

and is often used for things 

(and people) incapable of understanding right and wrong.

 

Common Errors in English Usage Dictionary

Immoral & Amoral & Unmoral

All three of these words function by 

putting a negative prefix on the word moral

 

Of the three immoral is the most purely antonymous of moral, meaning 

conflicting with generally or traditionally held moral principles.” 

 

This word may describe a person 

who knows the difference between right and wrong, 

and deliberately chooses the wrong.

 

Amoral can mean “wrong,” or “being outside 

or beyond the moral order or a particular code of morals,” 

but can also exist in between moral and its antonym, 

with the meaningbeing neither moral nor immoral.”

 

Unmoral can mean "having no moral perception or quality

or "not influenced or guided by moral considerations,” 

and is often used for things (and people

incapable of understanding right and wrong.

หมายเลขบันทึก: 712115เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2023 09:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2023 09:28 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท