From Gutenberg to Zuckerberg ย่อ แปลไทย


From Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know about the Internet. (2012) 

ผู้แต่ง John Naughton 

ย่อด้วย ChatGPT แปลด้วย Google Translate

เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี และผลกระทบของอินเทอร์เน็ต Naughton เป็นนักเขียนและนักวิชาการด้านเทคโนโลยีที่ศึกษาและเขียนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากว่าสองทศวรรษ และหนังสือของเขาให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้

Naughton เริ่มต้นด้วยการติดตามต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปในทศวรรษที่ 1960 เมื่อเดิมทีมันถูกมองว่าเป็นเครือข่ายสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยทางทหารเพื่อแบ่งปันข้อมูล เขาอธิบายวิธีการทำงานของอินเทอร์เน็ต โดยใช้การเปรียบเทียบและอุปลักษณ์เพื่อสร้างแนวคิดที่ซับซ้อน เช่น ที่อยู่ IP และแพ็กเก็ตสวิตชิ่งที่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น Naughton จะสำรวจผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม เขาให้เหตุผลว่าอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีที่เราสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการแสดงออกและการสร้างชุมชน อย่างไรก็ตาม เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอินเทอร์เน็ตมีด้านมืด รวมถึงการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิด การกัดเซาะความเป็นส่วนตัว และการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์

หนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือของ Naughton คือความตึงเครียดระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจบนอินเทอร์เน็ต เขาให้เหตุผลว่าอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นจากการเป็นระบบกระจายอำนาจโดยไม่มีหน่วยงานกลางควบคุม อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทขนาดใหญ่ เช่น Google และ Facebook ได้เข้ามาครอบงำอินเทอร์เน็ต และรูปแบบธุรกิจของพวกเขาอาศัยการควบคุมข้อมูลผู้ใช้จากส่วนกลาง Naughton เสนอว่าการรวมศูนย์อำนาจนี้อาจส่งผลในทางลบต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนบุคคล

Naughton ยังสำรวจผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่ออุตสาหกรรมสื่อแบบดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์และสำนักพิมพ์หนังสือ เขาตั้งข้อสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมของอุตสาหกรรมเหล่านี้ และได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการเผยแพร่ด้วยตนเองและสื่อสารมวลชน อย่างไรก็ตาม เขายอมรับด้วยว่าอินเทอร์เน็ตได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับงานสื่อสารมวลชน เช่น การแพร่กระจายของข่าวปลอม และการทำลายความน่าเชื่อถือในแหล่งข่าวแบบดั้งเดิม

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อการเมืองและประชาธิปไตย Naughton ตั้งข้อสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตได้เปิดใช้รูปแบบใหม่ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การยื่นคำร้องออนไลน์และการรณรงค์ทางโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม เขายังเตือนด้วยว่าอินเทอร์เน็ตได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับประชาธิปไตย เช่น การแพร่กระจายของโฆษณาชวนเชื่อทางออนไลน์ และศักยภาพในการแทรกแซงการเลือกตั้งของต่างชาติ

Naughton สรุปด้วยการไตร่ตรองถึงอนาคตของอินเทอร์เน็ต ความท้าทายและโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า เขาให้เหตุผลว่าอินเทอร์เน็ตจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงต่อไป และเราต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้ด้านดิจิทัล และความจำเป็นที่ปัจเจกชนและสังคมจะต้องเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร และใช้งานอย่างไรอย่างมีความรับผิดชอบ

หนังสือเล่มนี้เป็นบทนำที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี และผลกระทบของอินเทอร์เน็ต งานเขียนของ Naughton เข้าถึงได้และน่าสนใจ หนังสือของเขาเป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไร

From Gutenberg to Zuckerberg: Disruptive Innovation in the Age of the Internet (2014)

หนังสือเล่มนี้สำรวจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย Naughton ให้เหตุผลว่าอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมที่ก่อกวนมากที่สุดในยุคปัจจุบัน และได้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีที่เราสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

Naughton เริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โดย Johannes Gutenberg ในศตวรรษที่ 15 เขาตั้งข้อสังเกตว่าแท่นพิมพ์เป็นเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้สามารถผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้ในปริมาณมาก ซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการรู้หนังสือและการศึกษา แท่นพิมพ์ยังมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ เนื่องจากช่วยให้มาร์ติน ลูเธอร์และนักปฏิรูปคนอื่นๆ เผยแพร่แนวคิดของตนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

จากนั้น Naughton จะพูดคุยถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่โทรเลขไปจนถึงโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ และสุดท้ายคืออินเทอร์เน็ต เขาให้เหตุผลว่าแต่ละเทคโนโลยีเหล่านี้ก่อกวนในแบบของมันเอง แต่อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด อินเทอร์เน็ตไม่เพียงปฏิวัติวิธีที่เราสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังทำให้อุตสาหกรรมทั้งหมดหยุดชะงัก เช่น ดนตรี สิ่งพิมพ์ และการค้าปลีก

Naughton ตั้งข้อสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้เกิดการสื่อสารประเภทใหม่ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter และ Instagram ได้เปลี่ยนรูปแบบพื้นฐานที่เราโต้ตอบกัน และได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการแสดงออกและการสร้างชุมชน อย่างไรก็ตาม Naughton ยังชี้ให้เห็นถึงด้านมืดของโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและการทำลายความเป็นส่วนตัว

หนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือของ Naughton คือความตึงเครียดระหว่างระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์และกระจายอำนาจ เขาให้เหตุผลว่าอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นจากการเป็นระบบกระจายอำนาจโดยไม่มีหน่วยงานกลางควบคุม อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทขนาดใหญ่เช่น Google และ Facebook ได้เข้ามาครอบงำอินเทอร์เน็ต และรูปแบบธุรกิจของพวกเขาอาศัยการควบคุมข้อมูลผู้ใช้จากส่วนกลาง Naughton เสนอว่าการรวมศูนย์อำนาจนี้อาจส่งผลในทางลบต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนบุคคล

อีกประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในอุตสาหกรรมสื่อแบบดั้งเดิม Naughton ตั้งข้อสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสำนักพิมพ์หนังสือ และได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการเผยแพร่ด้วยตนเองและสื่อสารมวลชน อย่างไรก็ตาม เขายอมรับด้วยว่าอินเทอร์เน็ตได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับงานสื่อสารมวลชน เช่น การแพร่กระจายของข่าวปลอม และการทำลายความน่าเชื่อถือในแหล่งข่าวแบบดั้งเดิม

หนังสือเล่มนี้เป็นการสำรวจประวัติศาสตร์และผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรอบคอบและมีส่วนร่วม งานเขียนของ Naughton เข้าถึงได้และมีส่วนร่วม และเขานำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่ชัดเจนและเข้าใจได้ หนังสือเล่มนี้เป็นการอ่านที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่สนใจในการทำความเข้าใจผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

 

หมายเลขบันทึก: 711935เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2023 21:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มีนาคม 2023 21:24 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท