เมื่อวานนี้ (3 ม.ค. 2550) เป็นการเปิดทำงานปีใหม่ พ.ศ. 2550 ด้วย KM นับเป็นหน่วยงานแรกของ มมส. นั่นคือ คณะเภสัชศาสตร์ มมส. (เมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส) ผมไปบรรยายเรื่อง "การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติและทิศทางการทำ KM ของมมส. " ควบคู่กันไป มีเวลาเพียง 1.30 ชม. เท่านั้นครับ ที่ผมจะต้องรวบรัดเนื้อหาบางส่วนให้กระชับ และครอบคลุมมากที่สุด ....โจทย์ใหญ่เลยแหละ (นี่ยังไม่รวม work shop ที่ขอมาอีก) เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ

     
     
     

        ระหว่างการบรรยาย : บรรยากาศส่วนใหญ่ รู้สึกว่าบุคลากรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตั้งใจที่จะเรียนรู้  และด้วยความตั้งใจเป็นอย่างมากจากท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์) ในฐานะ CKO ของคณะฯ ท่านได้มีคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีการแบ่งชุมชนฯ ออกเป็น 4 ชุมชนตามพันธกิจของคณะฯ ดังนี้ครับ

 1. ชุมชนครูมือโปร
 2. ชุมชนวิจัยสู่สากล
 3. ชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ
 4. กลุ่มบริการประทับใจ

ทั้ง 4 ชุมชนมีหน้าที่คือ

 1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของชุมชนให้เรียบร้อย
 2. ดำเนินการตามแผน
 3. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Blog
 4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

        บรรยากาศช่วงท้าย : ผู้เข้ารับฟังบรรยายโดยเฉพาะท่านคณบดีได้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการดำเนินการ KM ในมหาวิทยาลัย และซักถามเรื่อง ธารปัญญาและตารางแห่งอิสระภาพ ว่า มมส. จะใช้หรือมีเครื่องมือนี้หรือไม่ที่จะมาประเมินหน่วยงาน โดยผมได้เรียนท่านว่า มมส. ใช้เครื่องมือนี้ขณะนี้กำลังให้ฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จดีเท่าไร

        ปิดด้วยการรับชม วีดิทัศน์ "KM ที่โรงพยาบาลบ้านตาก" ที่ผมทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตกผลึกความรู้ที่ได้รับฟังบรรยายและการรับชมวีดิทัศน์ฯ ระหว่างการรับชมบางช่วงบางตอน ผู้เข้าประชุม บ้างหัวเราะ บ้างก็ยิ้มๆ มีความสุขกับการจัดการความรู้ฯ ที่รับชมไปด้วย

AAR (ผู้บรรยาย)

 • เป้าหมาย

บรรยายเรื่อง KM และชี้แจงแนวทางการจัดทำ KM ของมหาวิทยาลัยฯ

 • สิ่งที่คาดหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจกระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติเรื่อง KM มากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็ได้อ่านประเด็นจาก AAR ที่ได้แจกและเก็บมาอ่านประเด็นแล้วส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเข้าใจเรื่อง KM มากขึ้น

 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด

ขาดการจัดทำ Workshop เนื่องจากเวลาจำกัด 

 • คำแนะนำ และสิ่งที่จะปรับปรุง

ควรจัด workshop อย่างน้อย 1 วัน โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่อง "ธารปัญญา ตารางแห่งอิสรภาพ และ Blog"