"นายวิชัย สิทธิรัตน์" (ประติมากรรม)


“วิชัย สิทธิรัตน์”

Sculpture-deva@ArchitectExpo57 "ประติมากรรมพบสถาปัตยกรรม"  โดยเทวริทธิ์ศิลปาการ: ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
ศิลปินทันสมัย วิชัย สิทธิรัตน์

*เกิด : 29 พฤษภาคม 2490 จังหวัดนครพนม 

*ที่ทำงาน : ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2558  

*การศึกษา :  

-2514  ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-2520  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

*การแสดงผลงาน /ประสบการณ์การทำงาน 
-2515  อาจารย์พิเศษ สอนที่ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร         

- อาจารย์พิเศษ สอนที่ภาควิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-2520  อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-2515  ทำการสอนประติมากรรมในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในระหว่างนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

*ผลงานที่แสดงภายในประเทศ 

-2550  แสดงเดี่ยว“ ประติมากรรม บูชาครู ” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

-2552  แสดงเดี่ยว“ ประติมากรรมแห่งจิตวิญญาณ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ 

-2516  “ Bangkok Festival 73” โดยศิลปินไทยและศิลปินเบอร์ลิน ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

-2517  2521  ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 23, 24 และ25 กรุงเทพฯ 

-2520  2546  นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

-2535  ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

- ครบ 5 รอบ ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพฯ 

-2541  ศิลปกรรม กรุงเทพเมืองฟ้าอมร “Bangkok Art Project 1998 Thailand” ในมหกรรมกีฬาเอเซียนเกมส์ กรุงเทพฯ 

-2542  ศิลปกรรมร่วมสมัยอาจารย์ของ 4 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยและเวียดนาม ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

-2543  ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานมังคลาภิเษกครบ 6 รอบพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

-2545  งานวาดเส้นร่วมสมัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัย-ศิลปากร  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ        

 - “ศิลปกรรมสุวรรณภูมิ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะ-จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-2547  ประติมากรรมร่วมสมัยนานาชาติไทย – เกาหลี – จีน ณ  หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

-2548  “ศิลปะ - พุทธ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ The International Symposium of            

-Monumental Sculpture เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ณ สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา 

-2549  ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดเชียงใหม่

 *ผลงานที่แสดงในต่างประเทศ 

 -2536  แสดงเดี่ยว“ พระพุทธปฏิมา ”Buddha Image and Drawing ประติมากรรม และวาดเส้น ณ คณะทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัย Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

-2515  “Zoro Art ” โดยศิลปินไทยและศิลปินฝรั่งเศส โรมแรมเพรสเด้นท์ กรุงเทพฯ         

- ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินไทย ณ เมือง Copenhegen ประเทศเดนมาร์ค 

 -2530  ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงาน Olympic 1988 เข้าร่วมแสดงงาน “World Invitational Open-Air Sculpture Exhibition”     ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 

 -2531  ร่วมแสดงผลงาน Sai ในโครงการ Thai Vision I เป็นความร่วมมือระหว่าง Cal Poly State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-2543  “Thai-Italian Art Space 2001” ณ Museo Nazionale di Atrs Orientale,Roma, Italy         

- “Bangkok Meets Colonge” แสดงที่ Lunst Werk Colongne, Germany         

- แสดงงานศิลปกรรมชุดกุมาร ณ เมือง SanLuis Obispo, California, USA 

-2545  ศิลปกรรมร่วมสมัย “TRITAI” Loggelta Trenta Nove, เมือง Foenza, ประเทศอิตาลี “IMPRESSIONS OF HUE 2002”The Third International Sculpture Symposium, เมือง Hue ประเทศเวียดนาม      -2547  Thai – American - Vietnam Art Exchange 2004 – 2006 ณ เมือง Sanlui Obispo Carifornia, USA 2550 

- งานศิลปกรรม Religuous Beliefs and Contemporary, Social Phenomena of Southern East Asia, Guangdong Museum of  Art (GDMOA), สาธารณรัฐประชาชนจีน

*นิทรรศการกลุ่ม 

 -2550  โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         

- งานศิลปกรรม Religiouse Beliefeand contemporary, Social phenomena of Southern East Asia Guangdong Museum of Art สาธารณรัฐประชาชนจีน 2553 

- "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 -2551  “ เสาแห่งความเพียร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550             

 - การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 24 ของอาจารย์คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร  และศิลปินรับเชิญ ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ 

-2552  "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์   

*รางวัล และเกียรติประวัติ  

-2518  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ 

-2520  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24  

-2521  รางวัลนิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 

-2533  ได้รับเกียรติจากกองบัญชาการสูงสุดให้ปั้น “พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติ์ฑีฆายุมงคล” เนื่องในมหามงคล สมัยเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ     ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

-2542  มีรับสั่งให้ปั้นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระราชบิดา และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

-2547  ได้รับเกียรติจากกรมธนารักษ์ ให้ออกแบบและปั้นหล่อประติมากรรม “ปทุมชาติ” ในสวนเบ็ญจกิติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

*ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ | ศิลปะแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ

คำสำคัญ (Tags): #"วิชัย"
หมายเลขบันทึก: 708030เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2022 16:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 05:12 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี