สุดอาลัย รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล


         วงการรัฐศาสตร์ต้องสูญเสียนักวิชาการ ด้านการเมืองการปกครองมากความสามารถ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล หรือ “อาจารย์น้อง” ปัจจุบัน “อาจารย์น้อง” เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอนวิชาต่างๆ แก่นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการจำนวนมาก รวมทั้งเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันด้านการกระจายอำนาจ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดให้มี “รางวัลพระปกเกล้า” มอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็นรางวัลที่สร้างการยอมรับในระดับประเทศ

ปฐมบท อ.อรทัยกับคนตัวเล็กๆ ที่ชื่อวิทยา เกษรพรหม

         ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕” ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ณ จ.เชียงใหม่ (๒๕๕๐) ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล และ ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ การศึกษาในครั้งนี้มีการบ้านต้องส่งทุกชุดวิชาและมีการสอบปากเปล่าทีละคนเพื่อประกอบการจบหลักสูตร ในตอนนั้นเมืองบางขลังกำลังเริ่มสร้างบ้าน แปลงเมืองด้วยฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีการเสวนาประวัติศาสตร์ มีการจัดทำหนังสือ ที่นี่...เมืองบางขลัง ๑ ฯลฯ จึงได้นำเสนอผลงานเหล่านี้... ท่ามกลางความตื่นเต้นของการสอบปากเปล่า เมื่อนั่งลงที่เก้าอี้ อ.อรทัยพูดว่า “เรา ๒ คน คุยกันก่อนนักศึกษาเข้าห้องแล้ว ว่าเราให้ผ่าน” พร้อมให้กำลังใจ ให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นต่อไป วิทยาเดินออกจากห้องมาด้วยความ “งง งง” ท่ามกลางฝองเพื่อนที่ “งง งง” ไม่แพ้กัน เพราะใช้เวลาน้อยมาก ไม่ถึง ๕ นาที ขณะที่เพื่อนบางคน ใช้เวลากว่า ๓๐ นาที

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล และสถาบันพระปกเกล้ากับเมืองบางขลัง สุโขทัย

         การเข้ารับอบรมหลักสูตรนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นอันมาก  ได้ชี้ให้เห็นสถึงความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ การค้นหาศักยภาพหรือแววของท้องถิ่นของตน การพัฒนาแววด้วยการวิเคราะห์องค์กร SWOT ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการมาคิดค้น สร้างสรรค์ การค้นหาทุนท้องถิ่น การพัฒนาทุนท้องถิ่น การสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง การแสวงหาเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม บูรณาการนำพาไปสู่ท้องถิ่นแห่งอุดมคติที่ได้วาดหวังไว้  ทำให้ได้รับ “รางวัลพระปกกล้า ปี ๒๕๕๒,  ปี ๒๕๕๖ และรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี ๒๕๕๗”

        “เปรียบประดุจดั่งสารตั้งต้น” ที่ก่อให้เกิดสิ่งดีงามตามมา เป็นแรงบันดาลใจให้ เมืองบางขลังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถาน สืบค้นคุณค่าความหมายแห่งก้อนอิฐ ศิลาแลง และร่องรอยแห่งบรรพชน ทำให้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นถูกฟื้น คืนชีวิต คืนจิตวิญญาณ กลับมาสู่การรับรู้ของผู้คนอีกครั้ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดเสวนาประวัติศาสตร์โดยนักวิชาการ นักโบราณคดีสม่ำเสมอ, จัดพิมพ์หนังสือ ที่นี่...เมืองบางขลัง ๑-๗,  หนังสือประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน,  การแสดงแสง สี เสียง ที่นักแสดงส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เม.ย. เป็นประจำทุกปี, วีดีทัศน์ประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง, เพลงลูกทุ่งและคาราโอเกะบทเพลงประจำตำบล, ระบำเทววารีศรีเมืองบางขลัง (เป็นระบำโบราณคดีลำดับที่ ๓ แห่งกรุงสุโขทัย) ใช้ประกอบการแสดง แสง สี เสียง, จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมืองประดิษฐานคู่กันแห่งแรกและแห่งเดียวของโลก ควบคุมการปั้นหล่อโดยกรมศิลปากร, งานวัน ๒ พ่อขุน โดยมีละครอิงประวัติศาสตร์ ตลาดโบราณ  ส่งผลให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งกาลเวลา เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฯ ๒ ครั้ง ในรอบ ๙ ปี

        รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ได้เขียนคำนิยมในหนังสือที่นี่...เมืองบางขลัง ๕ (๒๕๕๗) สรุปได้ว่า “...หลังจากนั้นชื่อของเมืองบางขลังกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ มีสื่อและเอกสารออกมามากมาย บุคคลสำคัญในบ้านเมืองได้เยือนเมืองบางขลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้สาธารณะรู้จักเมืองบางขลังมากขึ้น...อาจกล่าวได้ว่า เรื่องราวการเดินทางของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ อปท.ในการพัฒนา ผลงานของเมืองบางขลังบอกพวกเราเสียงดังๆ ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้และทำได้ดีด้วย...” 

        ปี ๒๕๕๘ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ได้คัดเลือก ทต.เมืองบางขลัง เป็น ๑ ใน ๔ แห่งจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศถ่ายทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

        รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล กับปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจากตำบลเชิงเขา

        คัดเลือกให้เข้ารับการอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั้งยืน รุ่นที่ ๑ (๒๕๕๕), นวัตกรรมท้องถิ่นสำหรับสุดยอดท้องถิ่นรางวัลพระปกเกล้า (๒๕๕๘), ประกาศนียบัตรระดับสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั้งยืน รุ่นที่ ๓ (๒๕๕๙- ๒๕๖๐), การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ (๒๕๖๑) ทำให้ได้รับองค์ความรู้ที่มากมายและหลากหลายจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ส่งผลทำให้มี “ทุนองค์กร” และ “ทุนชีวิต” ที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาตนเองสืบไป

        ปี ๒๕๖๑  รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล คัดเลือกให้เป็น “นักศึกษาสร้างแรงบันดาลใจ” งานครบ ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า 

        ขอให้ดวงวิญญาณท่านอาจารย์ไปสู่สุขคติในภพภูมิที่ดี...

        ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

หมายเลขบันทึก: 706742เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2022 14:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กันยายน 2022 14:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท