๙๙๗. การมอบหมายงาน


การมอบหมายงาน

ในองค์กร ๆ หนึ่ง หากมีองค์กรเกิดขึ้น สิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น นั่นคือ การมีงานเกิดขึ้นในองค์กรนั้น และสิ่งที่ตามมา ก็คือ มีการมอบหมายงานขึ้นในองค์กร เพราะงานมีมากมาย หลากหลาย เพื่อทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ แต่การที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการมอบหมายงานเกิดขึ้นในองค์กร

การมอบหมายงาน คือ การมอบหมายงาน หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาได้กําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ หรือเป็นการกระจายงานในหน้าที่ และให้อำนาจในการตัดสินใจ  ภายในขอบเขตที่กําหนดให้ผู้ร่วมงานหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ เนื่องจากภาระงานในองค์กรมีความหลากหลายที่ต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และใช้บุคลากรจำนวนมากด้วยการแตกต่างตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร…การมอบหมายงาน เป็นลักษณะการมอบหมายงานบางส่วนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็น การแบ่งเบาภาระงานของผู้บังคับบัญชา แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มภาระผูกพันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา…แต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองหมด จึงจำเป็นต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ

การมอบหมายงาน มี ๒ ประเภท ได้แก่

๑. การมอบหมายงานประจำ

๒. การมอบหมายงานชั่วคราว

ประโยชน์ของการมอบหมายงาน คือ

๑. ให้ผู้บริหารมีเวลามากขึ้นและประหยัดเวลาในการทํางานโดยสามารถนําเวลาไปทํา กิจกรรมงานอื่น ๆ ได้ เช่น การแก้ปัญหางาน หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

๒. เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยอีกทางหนึ่ง หรือทําให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้สามารถพัฒนาตนเองได้เรียนรู้งานเพิ่มขึ้นอีก

๓. การเรียนรู้ที่เกิดจากการได้รับมอบหมายให้ทํางานร่วมกับหน่วยงานหรือทีมงานอื่นทําให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน และเกิดการเรียนรู้งานด้วยการแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์งาน การพัฒนางานมากขึ้น
๔. เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นหัวหน้างานในอนาคตซึ่งอาจถือว่าเป็นการประเมินศักยภาพในการทำงานด้วย และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ทีมงาน เนื่องจากได้ เรียนรู้งานใหม่ ๆ เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตในการทำงานในอนาคตด้วย

การมอบหมายงาน มาจากการที่มีภาระงานที่ผู้บริหาร หรือหน่วยงานได้จัดทำขึ้น และทำการมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามภารกิจที่ต้องการมอบหมาย อาจรวมไปถึงงานที่เกิดจากการที่หน่วยงานทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ โดยให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งงานอาจเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจที่ดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จ

การมอบหมายงานที่ดี ต้องมีการวางแผน เตรียมการและดําเนินงานอย่างดี โดยต้องคํานึงไม่ เฉพาะงานที่มอบหมายแต่ต้องคํานึงทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานของผู้รับมอบหมาย งานด้วยรวมทั้งให้อํานาจการดําเนินงาน สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ และมีการติดตามผลอันจะ นําไปสู่การทํางานที่บรรลุเป้าหมายตามต้องการ คือ “งานได้ผลคนมีการพัฒนา องค์การเติบโตยั่งยืน” การมอบหมายงาน เป็นเรื่องหนึ่งของการสร้างระบบงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น

การมอบหมายงานเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทั้งงานที่ท่านไม่ต้องทําเองและยังได้คนหรือ ได้ลูกน้องที่เก่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ท่านควรถามตนเองว่า “วันนี้ได้มอบหมายงานแล้วหรือยัง?”…แต่ให้พึงตระหนักด้วยว่า เมื่อใดที่ท่านมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติแล้ว สิ่งที่ตามมา นั่นคือ ความรับผิดชอบด้วยต่องานนั้น…การมอบหมายงาน ควรทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้มีการมอบหมายงานระหว่างผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ เพราะจะเกี่ยวด้วยการอาจต้องใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน หากมีกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานนั้น…ศึกษาใบกำหนดหน้าที่งาน ได้จากที่นี่ https://www.gotoknow.org/posts/705266

***************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

     

              

หมายเลขบันทึก: 705193เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 13:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 สิงหาคม 2022 16:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี