การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน โดยใช้ชุดการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


บทคัดย่อ

เรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน โดยใช้ชุดการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์

ผู้จัดทำ                    สิบเอกภาคิน  ลุนลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดการสอนรายวิชา  รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์  ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการเรียนรายวิชา  รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.32/83.26 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อนำคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .054) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 แสดงว่าผู้ที่เรียนด้วยชุดการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 704438เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2022 15:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กรกฎาคม 2022 15:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี