ชีวิตที่พอเพียง 4215a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๑ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 


ชีวิตที่พอเพียง 4215a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๑ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

๑๒ พฤษภาคม       

เช้าออกไปประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นครั้งแรก ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี    บ่ายประชุม DE ปลายน้ำปีที่ ๒  ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๙๐๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๑   จากทัณฑสถาน ๖๖    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๗,๔๒๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๓๕.๑ ล้านโดส     

หากนับรวมผลบวก ATK (๗,๙๔๐ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๕,๙๕๙ ราย

 

 ๑๓ พฤษภาคม     

เช้าประชุม SAT EL ของสกสว.    และให้สัมภาษณ์ เรื่อง transferable skills แก่ศูนย์เป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิริราช    บ่ายประชุมระดมความคิดกลยุทธการดำเนินการโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งระบบปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖      ทั้งหมดทาง ซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๗๓๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๐     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๖     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๕,๘๖๔ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๕.๓ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๗,๘๙๓ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๕,๖๗๒ ราย

 

   

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เสาร์)   

บรรยายเรื่อง Next Normal Learning แก่ นศ. วิชา EDA732 นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ของ ม. ศรีปทุม ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง  ๖,๗๐๒   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๙     ในทัณฑสถาน ๑๓  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๓,๓๓๓    มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๓๕.๕ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK ๖,๖๕๑ คน   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๓,๓๘๗ ราย   

  

๑๕ พฤษภาคม (อาทิตย์)        

อยู่บ้าน  ค่ำเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ขึ้นเครื่อง ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป เจนีวา    และนั่งรถยนต์ต่อไป Annecy   ค้างที่นี่ ๔ คืน                  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๐๖๕        เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๒   จากทัณฑสถาน ๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๐,๗๗๕ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๕.๖ ล้านโดส  

 หากนับรวมผลบวก ATK ๔,๓๕๖ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๐,๔๕๐ ราย   

 

             

๑๖ พฤษภาคม       

อยู่ที่ Annecy 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๔๖๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑    จากทัณฑสถาน ๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๔,๙๕๗ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๗  ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๔,๙๔๕ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๑,๔๓๓ ราย   

       

๑๗ พฤษภาคม   

                ประชุม PMAC 2023 3rd Organizing Committee  ที่ Annecy 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๑๙๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒   ในทัณฑสถาน ๑๖  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๐,๐๐๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๘ ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๒,๙๔๕ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๘๓๘ ราย

 

๑๘ พฤษภาคม       

ประชุม PMAC 2023 3rd Organizing Committee  ที่ Annecy 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน    จากทัณฑสถาน    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๐,๘๘๓    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๕.๑  ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK (๕,๖๕๒ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๑,๒๘๕ ราย

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๑๑ พ.ค.  ๗,๖๕๐ (๗,๖๔๗) ๔,๓๔๕,๒๑๘ ๒๙,๒๕๒ ๕๑๘,๕๗๗,๖๗๔

 ๖,๒๘๐,๕๐๗ (๑๖ น.)

๘๓,๗๗๘,๗๖๐/๑,๐๒๕,๑๐๔
๑๒ ๘,๐๑๙ (๘,๐๑๖) ๔,๓๕๓,๒๓๗ ๒๙,๓๑๑ ๕๑๙,๒๓๔,๗๘๘ ๖,๒๘๒,๔๐๓ (๑๖ น.) ๘๓,๙๕๓,๓๗๑/๑,๐๒๕,๗๖๔
๑๓ ๗,๗๗๙ (๗,๗๗๗) ๔,๓๖๑,๐๖๑ ๒๙,๓๖๗ ๕๑๙,๘๗๕,๔๕๔ ๖,๒๘๔,๘๓๔ (๑๖ น.) ๘๔,๐๖๖,๓๗๙/๑,๐๒๖,๑๐๙
๑๔ ๖,๗๓๖ (๖,๗๓๔) ๔,๓๖๗,๗๕๒ ๒๙,๔๒๑ ๕๒๐,๔๘๒,๗๙๖ ๖,๒๘๖,๙๑๘ (๑๖ น.) ๘๔,๑๗๔,๕๒๑/๑,๐๒๖,๕๒๗
๑๕ ๖,๐๙๔ (๖,๐๙๒) ๔,๓๗๓,๘๔๖ ๒๙,๔๗๒ ๕๒๑,๐๐๘,๔๒๙ ๖,๒๘๗,๙๖๕ (๑๖ น.) ๘๔,๒๐๙,๔๗๓/๑,๐๒๖,๖๔๖
๑๖  ๖,๔๘๘ (๖,๔๘๔)        (๑๖ น.)  
๑๗ ๓,๘๙๓ (๓,๘๙๐) ๔,๓๘๒,๙๗๗ ๒๙,๕๕๐ ๕๒๓,๓๔๓,๙๓๖ ๖,๒๙๐,๘๒๖ (๑๖ น.) ๘๔,๓๕๗,๖๐๗/
๑๘  ๕,๖๓๓ (๕,๖๓๒) ๔,   ๕๒๔,๒๔๖,๑๒๓ ๖,๒๙๒,๘๕๘ (๑๖ น.) ๘๔,๔๗๓,๔๔๗/๑,๐๒๗,๒๘๕
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑๘ พ.ค. ๖๕ Annecy

หมายเลขบันทึก: 702697เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2022 16:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2022 16:17 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี