๙๔๘. ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย


ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

เมื่อศึกษาคำนิยามของคำว่า “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” คือ การที่เป็นบุคคลที่ทำงานต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ ต่างลักษณะงาน

ต่างสายงาน คือ การทำงานสายงานบริหารงานทั่วไป สายงานการวางแผน สายงานบุคคล สุดท้ายสายงานการบริหาร

ต่างหน่วยงาน คือ การโอนย้ายงาน ต่างส่วนราชการ ๑๐ ส่วนราชการ โดยได้มาจากการสอบแข่งขันจากส่วนกลาง

ต่างพื้นที่ คือ การดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกันในอำเภอ จังหวัดที่ต่างกันถึง ๑๐ พื้นที่

ต่างลักษณะงาน คือ การปฏิบัติงานที่เป็นงานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ หรืองานบุคคล งานวางแผนและงบประมาณ งานบริหารหลักสูตร และงานด้านการบริหารอำเภอในฐานะผู้บริหาร ฯ

จากคำนิยามของสำนักงาน ก.พ. ผู้หญิงที่ชื่อ “บุษยมาศ” ผ่านมาทุกประสบการณ์ในข้างต้นกับงานที่ได้ปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่สายปฏิบัติงานด้วยการเป็นลูกน้องของพวกพี่ ๆ หัวหน้างาน จนเติบโตมาเป็นหัวหน้างาน และสอบผ่านขึ้นเป็นผู้บริหารคนนั้น…ทำให้ผู้หญิงคนนี้รู้เรื่อง และเข้าใจงานในเชิงของการบริหารจัดการของส่วนราชการในเชิงระบบมากมาย…

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทั่วไป ทั้งด้านการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ…ด้านการบริหารคน…การวางแผน…การประสานงาน…การให้บริการ…การบริหารงานบุคคล…การจัดหลักสูตร…การเงิน และงบประมาณ และการพัฒนาคนตามหลักสูตรที่เจริญเติบโตตามยุคสมัย และกาลเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง…

ซึ่งผู้เขียนได้ความรู้มาจากการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการจบจากหลักสูตรการบริหารธุรกิจ + การบริหารการศึกษา + Mini MBA และรายวิชาอีกมากมายร่วม ๒๐๐ กว่าหลักสูตร (หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ประยุกต์ใช้ตามเหตุการณ์ กาลเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง) โดยนำความรู้ + ประสบการณ์ทำงาน มาปรับ ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย ในเชิงของการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพ คุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เขียนทำงานเป็นประเภทผู้บริหารองค์กรตัวจริง ในเรื่องของการบริหารจัดการงาน โดยไม่ต้องทำให้ สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน และ ป.ป.ช. เข้ามาตรวจสอบว่าแสดงถึงการทำงานที่ทุจริต…เพราะฉันทำงานด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารจัดการ…หลักธรรมเข้ามาบริหารคนของมหาวิทยาลัย แม้ว่าการทำในสิ่งดี ๆ ต่อส่วนรวมจะขัดต่อความรู้สึกของส่วนตนของคนใด คนหนึ่งก็ตาม ผู้เขียนถือว่าในการทำงานต้องมีหลักการในการทำงาน และหากบุคลากรมีปัญหาต้องลงเข้าไปดูเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และร่วมช่วยเหลือ ดูแลในการแก้ปัญหา เพื่อมิให้เกิดความที่ไม่เป็นธรรม

ขอบอกว่า “การเป็นผู้บริหารตัวจริงนี้ บุคคลแต่ละคนทำได้ค่อนข้างยากมาก เพราะส่วนใหญ่จะนำเอาความรู้สึกส่วนตนเข้าทำงาน ทำให้องค์กรเกิดปัญหามากมาย”…การทำงานด้านบริหาร เป็นลักษณะเฉพาะตนของแต่ละบุคคล…ซึ่งบางคนก็มิใช่แบบนี้ แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของในแต่ละคนเอง

ขอบคุณสำหรับชีวิตทำงาน และประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ที่ผ่านมาร่วม ๔๐ ปี ที่ทำงานให้กับส่วนราชการ ได้เรียนรู้มากมาย ทำให้เป็นประสบการณ์ที่หลากหลายในการทำงาน รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ และการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้ทราบว่า การทำงานเป็นระบบทำให้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหา และจะเห็นงานในเชิงพัฒนาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ตัวเราได้ลงมือปฏิบัติ…ตลอดเวลาที่ทำงานมาร่วม ๔๐ ปี ผู้เขียนได้นำหลักคำสอนของ ร.๙ มาปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ…ก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อตลอดชีวิตของการทำงาน

**********************************

ขอขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี