หากคนสำราญ งานจักสำเร็จ


การบริหาร คือการทำงานให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานได้ช่วยกันทำ ผู้บริหาร คงไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้เพียงลำพังคนเดียว ถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กร ยากที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารจำต้องมีศาสตร์ และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน โดยเน้นให้คนในหน่วยงานมีความสำราญ หรือมีขวัญกำลังใจในการทำงานอันจะนำไปสู่สัมฤทธิผล หรือความสำเร็จของงานในองค์กรในขั้นจุดหมายปลายทาง

หากคนสำราญ งานจักสำเร็จ

 

หากคนสำราญ งานจักสำเร็จ

ดร. ถวิล  อรัญเวศ

        หากคนสำราญ งานจักสำเร็จ เป็นประโยคที่สะท้อนให้เห็นว่า ในการบริหารงานนั้น จะต้อง

เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้อยากอาสางาน และทำงานสุดหัวใจ เสมือน

การได้ใจคน จะได้ทุกอย่าง

        การที่จะได้ใจคนนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง

        จะทำอย่างไรดี

        บริหารจัดการอย่างไร จึงจะได้ทั้งคน และได้ทั้งงาน

        ดังนั้น ในทัศนะหรือมุมมองของการบริหารมีการกล่าวไว้ว่า

        การบริหาร  คือการทำงานให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานได้ช่วยกันทำ

        ผู้บริหาร คงไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้เพียงลำพังคนเดียว ถ้าไม่ได้รับ
ความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กร ยากที่จะประสบความสำเร็จ

        ดังนั้น  ผู้บริหารจำต้องมีศาสตร์ และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน 
โดยเน้นให้คนในหน่วยงานมีความสำราญ หรือมีขวัญกำลังใจในการทำงานอัน
จะนำไปสู่สัมฤทธิผล หรือความสำเร็จของงานในองค์กรในขั้นจุดหมายปลายทาง

 

 กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ

       1. ได้ใจคน  ผู้บริหารต้อง

               1.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก่อน  เช่น โอบอ้อมอารี 
วจีไพเราะ สงเคราะห์เพื่อนร่วมงาน ประสานความรวมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

               1.2 สร้างความรักความปรารถนาดี  ให้ความรักความเป็นกันเองให้
ความสงสารความเอ็นดูในยามประสบทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 
กำลีงแพร่เชื้อระบาด ผู้คนขาดสภาพคล่องในการทำงาน แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
หรือเมื่อยามประสบความสำเร็จก็แสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่ประสบความสำเร็จ
หรือได้รับความก้าวหน้าในการทำงานและวางตัวเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ

       2. มอบหมายงานเหมาะสมกับบุคคล 

            2.1 มอบให้เหมาะกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน

อาจจะสอบถามความสมัครใจหรือดูผลงานหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาประกอบ

            2.2 มอบหมายงานโดยยึดหลักอาวุโสในราชการ เช่น วิทยฐานะ เงินเดือนอายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรืออายุตัว หลักเกณฑ์มีอย่างไร ก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

       3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ทั้งก่อนดำเนินงานระหว่างการดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน

       4. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โดยการให้ข้อตกลงกันไว้ก่อน

ประเมินตามข้อตกลงที่ให้ไว้เทียบกับเป้าหมายความสำเร็จของงานที่ได้กำหนดไว้ว่า งานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

       5. ให้บำเหน็จความชอบ

             5.1 การให้ขั้นพิเศษ  กรณีพิเศษ เช่น เปอร์เซ็นต์เงินเดือน ระดับดีเด่น ดีมาก

             5.2 ให้คำชมเชย โล่  รางวัล และเกียรติบัตร

             5.3 ให้สวัสดิการ สวัสดิภาพ  ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์การบริหารงานให้สัมฤทธิผล

1.  สร้างศรัทธา   

      หาวิธีเพื่อให้คนในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงาน อยากจะอาสางาน 
จูงใจหรือรีดเอาความรู้ความสามารถและศักยภาพของคนในหน่วยงานออกมาให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ เพราะผู้บริหารที่ดีจะต้องนำเอาศักยภาพของคนในองค์กรออกมา
ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

2.  อาสาพากเพียร 

คือทำให้บุคลากรมีความขยันในการทำงาน รักโรงเรียนเหรือหน่วยงานหมือนบ้าน

รักงานเหมือนชีวิต  รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และรักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติพี่น้อง

3.  เรียนให้เข้าใจในงาน และวิธีการทำงาน 

เมื่อบุคลากรเข้าใจในงาน วิธีการทำงานและมีทักษะในการทำงานแล้ว งานแล้วย่อมจะ

ทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เพราะทำงานตรงประเด็นตรงเป้าหมายที่เขามีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในเรื่องนั้นอยู่แล้ว

4. ประสานสัมพันธ์ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

โดยใช้หลักการประชุมตามหลักอปริหานิยธรรม 7 การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน 
สะท้อนเรื่องเล่าเร้าพลังให้ปรากฏอยู่เสมอ การทำ PLC เป็นต้น

 

สรุป

          คนสำราญ งานสำเร็จ คือการที่ผู้บริหาร บริหารงานได้ใจคน เพราะหากได้ใจคนจะได้ทุกอย่างก็ว่าได้ นั้นคือ การสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่คนในหน่วยงาน ทำให้คนในหน่วยงานอยากอาสาทำงานเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ว่าได้ มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรมหรือยุติธรรม และให้บำเหน็จความชอบตามความเหมาะสมกับผลงาน ความถี่ความห่าง การอุทิศเวลาให้กับงาน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และอุทิศการทำงานให้กับหน่วยงานหรือองค์กร เป็นต้น เมื่อผู้บริหารสามารถสร้างคนในองค์กรให้มีความสุขกับการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างดีแล้ว ผู้บริหารก็จะสามารถบริหารคนให้สำราญและบริหารงานให้สัมฤทธิผลดั่งใจปอง หรือตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ อย่างแน่นอน

 

-------------------


หมายเลขบันทึก: 696739เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2022 01:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2022 01:52 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี