<p align="left">
เม็กดำงามเด่นเน้นจรรยา                
นำคุณค่าการกีฬาวิชาการ
ชื่อเสียงเลิศผลงานล้ำคนกล่าวขาน
สร้างตำนานเม็กดำนำความรู้
มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ครูหญิงชายสร้างผลงานอันเลิศหรู
ร้อยสองปีผ่านมาน่าเชิดชู
เกียรติคงอยู่สืบไปใครยลยิล       
มีครูภูมิปัญญากลุ่มช้างน้าว                     
เร่งเรียนเอาใฝ่หาภาษาศิลป์
อีกป่าใหญ่ทิ้งเงาใบให้ร่มดิน                            
เพียงได้ยินดั่งต้องมนต์คนรักษ์ป่า       
มีสายน้ำลำพังชูคู่บ้านเมือง                      
คนปราดเปรื่องเรื่องเถาวัลย์ต่างสรรหา
งานอาชีพสืบสานไว้ดั่งกล่าวมา                
ร้อยคุณค่ารู้คุณดินถิ่นพักกาย       
นี้แหละคือเม็กดำที่กล่าวอ้าง                    
ร่วมสรรค์สร้างสิ่งดีมีหลากหลาย
ก่อกำเนิดร่วมดำรงให้คงไว้                              
ทอฝันไปเม็กดำเกียรติก้องงาม</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p align="left">กรรณิการ์ :ผู้แต่ง    </p><p align="left">5  ธันวาคม  2549</p>