ชีวิตที่พอเพียง 4105a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔   มีเค้าว่าสายพันธุ์  โอมิครอน อาจมาทำให้ โควิด ๑๙ กลายสภาพเป็นโรคติดเชื้อประจำโลก (endemic)


ชีวิตที่พอเพียง 4105a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔   มีเค้าว่าสายพันธุ์  โอมิครอน อาจมาทำให้ โควิด ๑๙ กลายสภาพเป็นโรคติดเชื้อประจำโลก (endemic) 

๒ ธันวาคม     

ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน DE ต้นน้ำ ทางซูม  ทั้งวัน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๕๙๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๖๓   จากทัณฑสถาน ๑๙๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๓,๗๒๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๓.๘ ล้านโดส    

 

 ๓ ธันวาคม   

เช้าประชุมกลุ่มสามพราน ทางซูม    บ่ายประชุม กมว. ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๖๐๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๓๖    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๕๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๒,๗๖๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๔.๓ ล้านโดส 

   

๔ ธันวาคม (เสาร์)   

บ่าย เข้าฟังการประชุม รายการโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ ของ กสศ. ทางซูม     และคุยกับคณะสี่สหาย ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๖๐๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๔๘    ในทัณฑสถาน ๑,๑๒๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๒,๙๕๔     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๙๔.๕ ล้านโดส  

   

๕ ธันวาคม (อาทิตย์)            

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๔๔๗     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๐๒    จากทัณฑสถาน ๔๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๑,๘๔๒ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๕.๓ ล้านโดส    

            

๖ ธันวาคม     

               ไปเที่ยวกับลูกสาวทั้งสาม ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ    กินกุ้งเผาที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผา ในวัดเชิงเลน   เที่ยววัดพุทไธสวรรค์    และไปซื้อโรตีสายไหมที่ร้านอาบีดีน    ขากลับแวะซื้อกุนเชียงที่ร้านปึงหงี่เชียง ถนน ๓๔๗           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๘๑๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๕๕    จากทัณฑสถาน ๒๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๙,๐๑๐ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๙๕.๔ ล้านโดส 

  พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกในประเทศไทย    เป็นคนอเมริกัน เดินทางมาจากสเปน  

 

       

 

๗ ธันวาคม  

เช้าไปถอนฟันที่ศิริราช     บ่ายประชุมคณะกรรมการประเมิน วช. ของ สอวช. ทางซูม                       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๔๔๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๕   ในทัณฑสถาน ๑๒  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๖,๓๙๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๕.๖ ล้านโดส   

        

๘ ธันวาคม      

เช้าประชุมคณะกรรมการสถาบันคลังสมอง     บ่ายบรรยายเรื่อง สมรรถนะที่ต้องพัฒนาสู่นวัตกรรมการศึกษา ให้ก้มูลนิธิสดศรีฯ ทางซูม    เย็นประชุมกับ สกสว. หารือเรื่อง DE               

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๔๖๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๕   จากทัณฑสถาน ๔๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๔,๒๐๐    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๙๕.๙ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑ ธันวาคม ๔,๘๘๖ (๔,๘๘๐) ๒,๑๒๐,๗๕๘ ๒๐,๘๑๔ ๒๖๓,๑๕๓,๐๖๘ ๕,๒๓๕,๗๙๘ (๑๖ น.) ๔๙,๔๒๘,๙๑๓/๘๐๓,๐๔๕
๔,๙๗๑ (๔,๙๖๐) ๒,๑๒๕,๗๒๙ ๒๐,๘๔๗ ๒๖๓,๘๔๒,๒๔๑ ๕,๒๔๔,๓๘๓ (๑๖ น.) ๔๙,๕๗๓,๑๒๒/๘๐๕,๐๐๔
๓  ๔,๙๑๒ (๔,๘๙๙) ๒,๑๓๐,๖๔๑ ๒๐,๘๘๐ ๒๖๔,๕๕๗,๕๔๗ ๕,๒๕๒,๔๕๔ (๑๖ น.) ๔๙,๗๑๖,๘๒๕/๘๐๖,๓๙๘
๕,๘๙๖ (๕,๘๘๔) ๒,๑๓๖,๕๓๗ ๒๐,๙๑๗ ๒๖๕,๒๖๘,๙๘๓ ๕,๒๖๐,๔๗๖ (๑๖ น.) ๔๙,๘๗๘,๐๔๙/๘๐๘,๑๑๖
 ๔,๗๐๔ (๔,๖๙๖) ๒,๑๔๑,๒๔๑ ๒๐,๙๔๔ ๒๖๕,๗๖๓,๘๔๘ ๕,๒๖๕,๙๕๗ (๑๖ น.) ๔๙,๙๓๔,๗๙๑/๘๐๘๖๐๘
๔,๐๐๐ (๓,๙๙๓) ๒,๑๔๕,๒๔๑ ๒๐,๙๖๖ ๒๖๖,๒๐๐,๔๑๒ ๕,๒๗๓,๒๔๙ (๑๖.๓๐ น) ๔๙,๙๖๙,๘๕๖/๘๐๘,๗๖๓
๓,๕๒๕ (๓,๕๑๕) ๒,๑๔๘,๗๖๖ ๒๐,๙๙๗ ๒๖๖,๗๗๕,๒๓๖ ๕,๒๗๙,๐๙๑ (๑๖ น.) ๕๐,๑๔๙,๓๒๕/๘๑๐,๒๕๔

 

 

 

๓,๖๑๘ (๓,๖๐๒) ๒,๑๕๒,๓๘๔ ๒๑,๐๓๕ ๒๖๗,๔๘๐,๖๘๐ ๕,๒๘๙,๐๖๒ (๑๖ น.) ๕๐,๒๗๐,๑๓๖/๘๑๒,๒๐๕
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๘ ธ.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 693837เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2021 19:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 ธันวาคม 2021 19:01 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
฿950.00 -59.26%
฿5,990.00 -74.64%
฿88.00 -44.32%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี