เสน่ห์หญิงในยุคศตวรรษที่ 21


หลายคนอาจจะมองว่า ผู้หญิงมีเสน่ห์ คือดูจากรูปลักษณ์ ภายนอก เช่น การแต่งกาย ทำนอง “ไก่งามเพราะขน คนงาม เพราะแต่ง” นั้นเอง รวมทั้งการแสดงออกต่าง ๆ การไว้ผมยาว เวลาสยายผม หรือสะบัดผมก็จะดูงาม พร้อมรอยยิ้มและการสบตา ด้วยท่าทางและลีลาอันมีเสน่ห์ เป็นกัลยาณมิตร ผู้หญิงที่สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองได้ก็เริ่ม จากร้อยยิ้ม ความอ่อนช้อย ความเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่เอาแต่ใจ ตนเองเป็นใหญ่ ฉลาดทางอารมณ์ เฉียบคมทางปัญญา รู้จักรักษา ตัวเองให้ผิวพรรณสวยงามอยู่เสมอ ไม่เป็นคนหยิงหย่ง สามารถ เข้ากับคนได้ พูดจาไพเราะฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ มองโลกในแง่ดี ไม่จับผิดใครง่าย ๆ ทำกับข้าวเป็น เสน่ห์ปลายจวัก และเห็นคุณค่าการให้บริการ ไม่แสดงอาการเคร่งเครียด และ ใบหน้ามีอาการดุร้ายจนเกินไป...

เสน่ห์หญิงในยุคศตวรรษที่ 21

 

เสน่ห์หญิงในยุคศตวรรษที่ 21

ดร.ถวิล  อรัญเวศ

         ศตวรรษ หมายถึง 100 ปี ศตวรรษที่ 21 เป็นการเริ่มเข้าปี

คริสต์ศักราช 2100 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 หรือ พ.ศ. 2544-2643

ช่วงเวลา 100 ปี ยุคฐานแห่งเทคโนโลยี หรือ Technology  Based  Paradigm

        ทักษะชีวิตยุคนี้ ต้องรู้เท่าทัน รู้กัน รู้แก้ รู้แพ้ รู้ชนะ และ

รู้จักให้อภัยแก่กันและกันได้ ไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ นานา

ตามมา เพราะเป็นยุคสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสารรวดเร็วถึงกันได้ง่าย

ต้องรู้เท่าทัน และใช้วิจารณญาณเป็นสำคัญ

        ทักษะยุคนี้ จะต้องเข้าทำนอง พกหิน ดีกว่าพกนุ่น คือ

เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ หูหนัก จะเชื่อโดยปราศจากข้อมูลและ
การไตร่ตรองที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นปฏิจจสมุปบาท หรือ
อิทัปปัจจยตา ไม่ได้ ฝึกเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

ใช้หลักอริยสัจ 4 หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

         หลายคนอาจจะมองว่า ผู้หญิงมีเสน่ห์ คือดูจากรูปลักษณ์

ภายนอก เช่น การแต่งกาย ทำนอง “ไก่งามเพราะขน คนงาม

เพราะแต่ง” นั้นเอง รวมทั้งการแสดงออกต่าง ๆ การไว้ผมยาว

เวลาสยายผม หรือสะบัดผมก็จะดูงาม พร้อมรอยยิ้มและการสบตา

ด้วยท่าทางและลีลาอันมีเสน่ห์ เป็นกัลยาณมิตร

         ในสมัยพุทธกาล ผู้หญิงมีเสน่ห์ ผู้หญิงสวย ดูจาก

ความเป็นเบญจกัลยาณี คือหญิงที่มีลักษณะงาม 5 ประการ คือ

ผมงาม เนื้องาม (คือ เหงือกและริมฝีปากแดงงาม ริมฝีปากบาง)

ฟันงาม ผิวงาม และวัยงาม (คือ ดูงามทุกวัย). แม้ในปัจจุบัน ก็

น่าจะใช้ได้เช่นกัน

       

เสน่ห์หญิง

       เราคงเคยได้ยินได้ฟังคำว่า “เสน่ห์ปลายจวัก” เสน่ห์ที่เกิด
จากการทำอาหารอร่อย ใครทานก็อร่อยชอบอกชอบใจ เพราะ

สมัยก่อน ผู้หญิงมีค่านิยมเป็นแม่บ้าน ดูแลสมาชิกในบ้าน โดย

เฉพาะการทำกับข้าว ทำขนมหวาน เป็นต้น

 

           อย่างไรก็ตาม เสน่ห์ของหญิง ในยุคศตวรรษ 21 หรือ

ยุคปัจจุบันและอีกหลายปีในอนาคต น่าจะดูจากตัวชี้วัดต่อไปนี้

คือ

1.   รอยยิ้ม และความอ่อนช้อย

การสร้างเสน่ห์ได้โดยง่ายที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก

คือ “ร้อยยิ้ม” ส่งยิ้มหวานให้ด้วยน้ำใสใจจริงเป็นธรรมชาติตาม

โอกาสอันสมควร นอกจากนี้เวลาจะเดิน จะเคลื่อนอิริยาบถ ผู้หญิง

เขานิยมความอ่อนช้อย ละเมียดละไม

 

2.   ความมีเหตุมีผล

ต้องมีเหตุมีผลเสมอ ไม่ควรคิดเดาเอาเอง ต้องมีข้อมูล

ประกอบการที่จะเชื่อ  ค่านิยมที่มีมานาน คือใส่ตุ้มหู ให้หูหนัก

เอาไว้ และตุ้มหูก็สวยงามเวลาเคลื่อนอิริยาบถ แกว่งไปมาเบา ๆ

ก็มีเสน่ห์ ดังเส้นผมที่สวยงามหยดย้อย

 

3.   การสามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดี

นั้น คือ ไม่วู่วามโกรธง่าย มีทมะ สามารถข่มจิตข่มใจ

เอาไว้ได้ เก็บอารมณ์ ความรู้สึกได้ดี แม้จะโกรธ แม้จะดีใจ ก็

ไม่แสดงอาการจนเกินเหตุ แสดงออกพองาม โดยเฉพาะในยาม

วิกฤตชีวิต

 

4.   หมั่นดูแลตนเองอยู่เสมอ

             นั้นคือ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ดูแลผิวพรรณ

ทรงผมให้ดูสวยงาม แต่งตัวพองาม ริมฝีปากพอดี ใส่เสื้อผ้าดูดี

มีกิริยามรรยาทสง่างาม ดูสบายตา และพาสบายใจ

 

5.   ความไม่หยิบหย่ง เข้ากับผู้คนได้

ความมีเสน่ห์ของหญิงอีกข้อ คือ กิริยาอาการไม่

เย่อหยิ่งจองหอง เป็นคนธรรมดา ติดดิน เข้าได้กับทุกคน แต่ไม่ใช่

ใจง่าย หรือปล่อยตัว เป็นการเช้าสังคม โดยไม่ดูถูกเหยียดหยาม

ใครที่ด้อยกว่าตนเอง

 

6.   พูดจาไพเราะ

การพูดจาก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถสร้างเสน่ห์ให้

กับผู้หญิง พูดจานิ่มนวล ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ

             พระพุทธองต์ได้ทรงสอนภิกษุไว้ว่า “ในโลกนี้ ไม่มี

เสียงใดที่จะสามารถผูกจิตผูกใจชายได้เท่ากับเสียงแห่งหญิง”

เพราะฉะนั้น การพูดจาของหญิงที่ไพเราะ ออดอ้อน สามารถ

สร้างเสน่ห์ได้โดยง่าย

 

7.   มองโลกในแง่ดี

คือมองให้เห็นส่วนดีเอาไว้ก่อน อย่าด่วนจับผิดเอาง่ายๆ บางครั้งก็แกล้ง
ทำเป็นโง่ เป็นไม่รู้ โง่แบบชาญฉลาด โดยไม่ให้ใครทราบว่าเราโง่ ทั้ง ๆ 
ที่รู้เท่ารู้ทันแต่ก็มองโลกในแง่ดีเอาไว้ก่อน เพราะผู้หญิงเสมือนเสาหลัก
ของครอบครัว เป็นความมั่นคงของครอบครัว ผู้หญิงที่ครองใจคน มีเสน่ห์ 
คือผู้ที่มองโลกในแง่ดีไม่ด่วนตำหนิ หรือจับผิดเอาง่าย ๆ


 

8.   ทำกับข้าวเป็น

             คำโบราณ ที่เป็นความจริงตลอดมา และตลอดไป คือ

“เสน่ห์ปลายจวัก” คือหญิงที่ทำกับข้าวเป็น ทำอาหารอร่อย

หรือแซบ ใครกินก็ต้องชมยกมือให้ อาหารมีรสอร่อย กลมกล่อม

รสนัว รสแซบ

9.   เห็นคุณค่าการให้บริการ

           คำโบราณ ที่ว่า “ผู้ชาย เป็นฝ่ายบริหาร ผู้หญิงเป็น

ฝ่ายบริการ” น่าจะยังใช้ได้ดี ผู้หญิงที่บริการเป็น เอาใจคนเก่ง เท่ากับข้าวเป็น
การสร้างเสน่ห์ และสามารถครองใจคนได้ ใคร ๆ ก็ต้องชอบแน่นอน

 

บทสรุป

            การเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองได้ก็เริ่ม

จากร้อยยิ้ม ความอ่อนช้อย ความเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่เอาแต่ใจ

ตนเองเป็นใหญ่ ฉลาดทางอารมณ์ เฉียบคมทางปัญญา รู้จักรักษา

ตัวเองให้ผิวพรรณสวยงามอยู่เสมอ ไม่เป็นคนหยิงหย่ง สามารถ

เข้ากับคนได้ พูดจาไพเราะฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ

มองโลกในแง่ดี ไม่จับผิดใครง่าย ๆ ทำกับข้าวเป็น เสน่ห์ปลายจวัก

และเห็นคุณค่าการให้บริการ ไม่แสดงอาการเคร่งเครียด และ

ใบหน้ามีอาการดุร้ายจนเกินไป...

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล

https://bit.ly/3y2e2a1

https://www.jeab.com/love/8-how-to-be-charming-women

https://www.jeab.com/love/8-how-to-be-charming-women

 

 


 

 

 

 


 

 


 

หมายเลขบันทึก: 693814เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2021 03:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 ธันวาคม 2021 03:48 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี