นางสาวบุญธิมา ช่วยชู รหัส 645509215


1.การวางแผน  กำหนดเรื่องที่จะเขียน วางเค้าโครงเรื่อง                                                                                                                Step 1  ประเด็น : เลือกสรรปัญหาที่สำคัญ                                                                                                            Step 2  ประเด็น : มุ่งมั่นหาแนวทางแก้ไข                                                                                                            Step 3  ประเด็น : ออกแบบนวัตกรรมในทันใด                                                                                                      Step 4  ประเด็น : พัฒนาให้คุณภาพตรงประเด็น
                       Step 5  ประเด็น : นำไปใช้ลงสู่ปฏิบัติ
2.ค้นคว้า                                                                                                                                                                                 โดยสมาชิกกลุ่ม PLC แต่ละคนได้เสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์การเรียนการ                            สอนที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เกิดขึ้น หรือหาองค์ประกอบร่วม หรือคุณลักษณะ/                              เกณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยใช้ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการจัดกลุ่ม เช่น ใช้                                    พฤติกรรมเป็นเกณฑ์ (ความรู้ ทักษะ จิตพิสัย) ใช้เนื้อหาเป็นเกณฑ์ (ศาสนา ภูมิประเทศ ทวีป) 
3.ตรวจสอบข้อมูล                                                                                                                                                                      ผู้นำกลุ่ม PLC ได้เลือกปัญหาจากผลการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยเลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดของกลุ่ม                                ได้แก่ ปัญหาที่เป็นพื้นฐาน สมาชิกส่วนใหญ่เลือก และกลุ่มมีความเห็นว่าเป็นสาเหตุของปัญหาส่วน                          ใหญ่ ดังนั้น จึงได้สรุป เป็นปัญหาที่กลุ่มเลือก คือ ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                              ทั้ง 13 ทักษะ
4.การเขียนคำโปรย                                                                                                                                                                    โดยใช้ข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำ                             นวัตกรรมไปใช้ ได้แก่
                       1) มีการนิเทศและสังเกตการณ์สอน โดยครูในโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา
                       2) ประชุมบุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกกลุ่ม PLC เพื่อสะท้อนผลหลังกิจกรรม                                                          (After Action Review)
                       3) มีการแลกเปลี่ยนผ่านระบบ ICT (Professional Learning Network : PLN) ได้แก่ เสนอข้อมูลในรูป                            แบบ
                         - Line ส่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือใบงานแก่นักเรียนและสมาชิก PLC
                         - Facebook ส่งข่าวสารข้อมูล ผลงานทางวิชาการ แก่สมาชิก PLC และกลุ่มเพื่อน
                       4) เขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผล                              สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
5.การเขียน                                                                                                                                                                                สมาชิก PLC ศึกษาความรู้และอภิปรายทฤษฎี/หลักการ/เทคนิค ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ สร้าง                            และพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นที่กลุ่มเลือก ดังนี้
                              1 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
                              2 การแก้ปัญหาแบบอุปนัยและแบบนิรนัย
                              3 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
                              4 วิธีสอนแบบทดลอง
                              5 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
                              6 ชุดฝึกทักษะและการสร้างชุดฝึกทักษะ                                                                                                      กำหนดสื่อ/เครื่องมือ/นวัตกรรม
                     ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ ได้กำหนดสื่อ/เครื่องมือ/นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในออกแบบและจัดกิจกรรมการ                        เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
                            1. คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            2. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            3. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            4. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6.การใช้ภาพประกอบ

 


7.การตรวจทานแก้ไข                                                                                                                                                                   วางแผนการสำรวจ จัดทำ และจัดหาสื่อการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียน                           รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจากการศึกษาความรู้นำมาวิเคราะห์ และเขียนแผนการ                                 จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเนื้อหาเรื่อง                               สมบัติของสารและการจำแนก ซึ่งเป็นเนื้อหาตามหลักสูตรใน ภาคเรียนที่ 1 โดยแบ่งเป็นแผนการ                               จัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 

คำสำคัญ (Tags): #การเรียนการสอน
หมายเลขบันทึก: 693656เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 15:57 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี