ด้วยปัญหาที่นิสิตเข้าทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบ online ของ มมส. ในแต่ละภาคเรียนมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดผลต่อความน่าเชื่อถือ ดังนั้นวันนี้จันทร์ที่ 25 ธค 49 ศูนย์ฯของผมจึงนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะมา ลปรร. ร่วมกัน

มี อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธาน ซึ่งได้ชี้แจ้งด้วย Power point <อ่านเอกสารคำบรรยาย> ประเมิน 15 นาที และกระบวนการต่อจากนั้นประธานได้ใช้วิธีการของการจัดการความรู้ (KM) เข้ามาดำเนินการประชุมโดยใช้เครื่องมือ Story Telling และ ลปรร. จากรองคณบดีฯที่เข้าประชุมทีละท่าน ประกอบด้วยเรื่องเล่าของ

รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ……."จากที่ผ่านมาแล้วผู้ที่เข้าประเมินมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ชอบอาจารย์มาก กับ กลุ่มที่ไม่ชอบอาจารย์มากๆ สำหรับวิธีการที่จะทำให้จำนวนผู้เข้าประเมินเป็น 100% คือการล็อกระบบบริการการศึกษาถ้านิสิตไม่ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนก่อนจะดำเนินการใดๆในระบบต่อไม่ได้ และทางส่วนกลางควรจัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯให้นิสิตในแต่ละสาขาวิชาได้ไปใช้ทำการประเมินอาจารย์ online และสำหรับข้อคำถามควรทบทวนให้สั้น กระชับ ง่าย"

ผศ.ธัญญา สังขพันธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ……."เคยเห็นที่ มน. จะมีโปสเตอร์ติดเชิญชวนนิสิตเข้าประเมินอาจารย์ online ติดไปทั่วมหาลัย ซึ่งได้ผลพอสมควร, ข้อคำถามที่ใช้ควรมี 10 หรือ ไม่เกิน 15 ข้อจึงไม่น่าเบื่อ, อาจนำผลการประเมินการสอนนี้นำมาใช้พิจารณาประกอบความดีความชอบ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้กระตุ้นผู้เรียนของตนเข้าประเมิน online และสิ่งที่สำคัญที่สุดจะทำอย่างไรให้การประเมินผู้สอน ถือว่าเป็นหน้าที่ของนิสิตอย่างหนึ่งที่ต้องทำ"

ผศ.ดร.จันทร์ฉาย กรรภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์……."คณะวิทยาศาสตร์ในช่วงที่ผ่านใช้การประเมินทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป คือทั้ง online และแบบ paper"

อ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ……."การล็อกระบบบริการการศึกษา ต้องระวังการร้องเรียนจากนิสิตให้มาก เพราะเรามีช่องทางการร้องเรียนที่สำคัญคือ สายตรงอธิการบดี และสำหรับข้อคำถามควรสั้น กระชับ ตรงประเด็นที่ต้องการที่สุด"

อ.ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์……."สำหรับที่ผ่านมาศูนย์ที่เปิดตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะระดับปริญญาโท สถานที่ไม่เหมาะสมหรับทำการประเมิน online อาจจะยืดหยุ่นหรือยกเว้นสำหรับกรณีผู้เรียนอยู่ศูนย์ต่างจังหวัด และสำหรับประเด็นที่จะทำการล็อกระบบ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างภาพลวงให้กับตนเองอีกอย่างหรือไม่ เพราะนิสิตจะเพียงแค่ คลิ๊กๆ พอให้ผ่านไปเท่านั้น"

อ.อุมาภรณ์ มูลศิลป์ (ตัวแทน)รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ……."ถ้านำผลการประเมินการสอนมาผูก TOR ได้จะทำให้อาจารย์เกิดการกระตุ้น และจะส่งเสริมให้ผู้เรียนของตนเข้าประเมิน onlie และอีกอย่างทางส่วนกลางอาจจะจัด สัปดาห์ประเมินการสอน"

อ.กำจร แซ่เจียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์……."ขอเล่าประสบการณ์จากที่ทำงานเดิม คือ ม.รังสิต ประเมินแบบ paper แบบใช้ดินสอฝน และตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการประเมินจะมีผลต่อการขึ้นเงินเดือน และถ้าอาจารย์ผู้ใดมีผลประเมินต่ำกว่า 3.00 จะถูกคณบดีและอธิการบดี เรียกพบ…อีกประเด็นการที่จะล็อกระบบประเมินนั้นช่วงระยะเวลาก็มีส่วนสำคัญ จากประสบการณ์แล้วการสอบแล้วค่อยประเมิน กับการประเมินแล้วค่อยสอบ ผลจะแตกต่างกันมาก และอีกอย่างสำหรับ ม.รังสิต สำหรับอาจารย์ที่สอนหลายวิชา ก็สามารถเลือกรายวิชาที่จะให้ผู้เรียนประเมินได้ โดยผู้เรียนไม่จำเป็นประเมินทุกรายวิชา"

ผศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยี……."ผู้สอนเป็นคนสำคัญที่ต้องแจ้ง กระตุ้นให้ผู้เรียนของตนไปทำการประเมินผ่านระบบ online และอีกอย่างเท่าที่ประสบมาคือนิสิตผู้เรียนไทยมีความเกรงใจผู้สอน และโดยเฉพาะข้อคำถามปลายเปิดจะมีแต่สิ่งที่ดีๆ ต่างจากผู้เรียนต่างประเทศที่จะเขียนทุกอย่างที่ต้องการให้ปรับปรุง"

รศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์……."จากที่เคยทำของที่ทำงานเดิม คือ ม.มหิดล นอกจากผู้เรียนจะมีการประเมินผู้สอนแล้ว ก็จะให้อาจารย์ประเมินอาจารย์ด้วยกันเองด้วย ผู้บังคับบัญชาของอาจารย์ประเมินด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สำหรับสเกล scale ของข้อคิดเห็นก็จะมีไม่ถึง 5 ระดับ เพราะจะทำให้ตอบยาก"

(ตัวแทน)รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์……."พอใกล้ถึงช่วงทำการประเมินการสอนผ่านระบบ online ควรมี popup ในการดึงดูด และเตือนผู้เรียนอย่างโดดเด่น จะช่วยได้บ้าง"

(ตัวแทน)ตัวแทนจะกองทะเบียนฯ ผู้ดูแลระบบ online……."การจะล็อกระบบถือว่าทำไม่ยาก แต่กลัวนิสิตจะแค่คลิ๊กพอผ่านๆ เพื่อให้สามารถทำรายการต่อไปได้"

<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>

AAR-สิ่งที่ผมได้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเช้าวันนี้

  1. ได้รู้ถึงการนำระบบการประเมินแบบ 360 องศามาใช้ อย่างที่ ม.มหิดล จากเรื่องเล่าของรศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
  2. การจะบังคับให้ผู้เรียนทำการประเมินต้องระมัดระวังพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลได้ คือ จำนวนผู้เข้าประเมินเยอะ ผลเสีย คือ ผลการประเมินที่ออกมาอาจเป็นภาพลวงตา - ระดับของสเกล scale ของแบบประเมินก็มีผลต่อการตอบพอสมควร
  3. ช่วงเวลาของการประเมิน คือ ประเมินก่อนออกผลการเรียนแล้ว กับ การประเมินหลังจากออกผลการเรียนแล้ว ส่งผลต่อผลที่ออกมาอย่างเห็นได้ชัด
  4. ผมซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลการประเมินอาจารย์ผ่าน online ต้องไปนั่งทบทวนอย่างหนักแล้วจะทำการ อย่างไรเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประเมินในระบบ โดยไม่ใช้วิธีการบังคับ (ล็อกระบบบริการการศึกษา) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลที่เป็นภาพลวงตา อย่างที่ท่านอ.ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร ได้ให้ข้อคิดไว้

 KPN