เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา สสจ.พัทลุง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ เขาชันรีสอร์ท อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง แก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล คือ ต.เขาเจียก ต.ป่าพะยอม ต.กงหรา และ ต.ชะมวง ซึ่งเป็นตำบลนำร่อง 4 แห่ง โดยที่มาที่ไปเกิดจาก ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2549 คณะวิทยากรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ที่เป็นเป็นทีมอยู่ด้วย 1 ใน 4 คน ได้แก่ พี่สำเริง พี่สมนึก และพี่ประวิง ได้ร่วมกันออกติดตามเพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน

     พบว่า กองทุนฯ ทั้ง 4 แห่ง ประสบปัญหาในการดำเนินงานคล้าย ๆ กัน กล่าวคือ คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน แต่ยังไม่เข้าใจในแนวคิดเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างชัดเจนนัก และเมื่อตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สาขาพื้นที่สงขลา ได้ออกติดตามประเมินผลอีกครั้ง ก็พบว่า มีปัญหาที่ได้สะท้อนกลับมาจากคณะกรรมการกองทุนฯ ในลักษณะเดียวกัน สปสช. สาขาพื้นที่สงขลา จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้เพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ก็ได้มอบหมายให้ จว.พัทลุงเป็นแกนนำในการจัดเวทีลักษณะเดียวกันรวมอีกครั้งในราวเดือน มกราคม 2550 แก่ตัวแทนทั้ง 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่ จว.พัทลุง

     ในส่วนของ จว.พัทลุง คราวนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง 4 ตำบล วิทยากร และผู้ประสานงาน รวม 60 คน โดยมุ่งหวังที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ ระเบียบกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ แต่ละกองทุนฯ  คณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง 4 ตำบล มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกองทุนฯ และสามารถดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     วันนี้เป็นการหลุดกรอบเพื่อค้นหาความหมายของคำว่า “การพัฒนาสุขภาพชุมชน” ก็ได้ความสรุปว่า “เป็นการทำให้ชีวิตคนแต่ละคนในชุมชนทั้งส่วนตัวและส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม ดีขึ้นกว่าเดิม” โดยใช้ Future Search Conference ที่ได้เรียนรู้มาจาก ผศ.พงษ์เทพฯ สวรส.ภาคใต้ มอ. มาปรับใช้ และใช้คำถาม 2 คำถาม คือ “ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ท่านภูมิใจกับสุขภาพตนเองอย่างไร มากที่สุด” และ “ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ท่านรู้สึกแย่กับสุขภาพตนเองอย่างไร มากที่สุด” เขียนใส่กระดาษ ไปติดไว้ในบอร์ดรวม แยกเป็นตำบล แล้วให้กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์หาความหมาย จนได้สรุปในภาพรวมออกมาดังกล่าว แล้วเอาไว้จะเขียนขยายประเด็นช่องว่างที่เกิดขึ้นของกระบวนการคิดเมื่อถูกตั้งคำถามสุดโต่ง 2 ขั้ว อย่างที่นำมาใช้ในภายหลัง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการทางสมองบ้าง แล้วมีผลต่อการแสดงออกมาอย่างไร นะครับ (ติดไว้ก่อน)

     สำหรับรายละเอียดโครงการที่นี่ ส่วนเรื่องราวจะได้นำเสนอต่อไปในตอนหน้า