ชีวิตที่พอเพียง 3963a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง  3963a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

๒๐ พฤษภาคม

เช้าประชุมหารือกับ ดร. มิ้งค์ HITAP    ตามด้วย นพ. สุภกร    และตีความข้คิดเห็นของบอร์ดต่อโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ของ กสศ.    ทั้งหมดทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศ ๒,๖๓๖ จากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๘๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๒๒   จากทัณฑสถาน ๒,๘๓๕๖๗๑   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๒,๒๔๖ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    พบคลัสเตอร์ที่ตลาดหรือแหล่งมีคนมาก    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    

วิธีใช้หน้ากากอนามัยซ้ำอย่างปลอดภัย (๑)   

 ๒๑ พฤษภาคม    

บ่ายประชุม กมว. คุรุสภา  ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๖๔๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๗๔    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๙๕๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๒,๘๒๗ ราย    

๒๒ พฤษภาคม (เสาร์)  

อยู่บ้าน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๙๒๔ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๘๒    ในทัณฑสถาน ๖๐๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๒,๙๕๕ ราย      

๒๓ พฤษภาคม (อาทิตย์)       

อยู่บ้าน  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๒๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๕๙๒    จากทัณฑสถาน ๔๖๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๔,๑๘๙ ราย    พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพที่โน่นที่นี่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่คนแออัด        

  

๒๔ พฤษภาคม

                เช้า ประชุมคณะอนุกรรมการ วสศ.    ต่อด้วยประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ววน.   ทั้งหมดทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๑๔๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๓๑๑    จากทัณฑสถาน ๒๐๖     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๕,๓๐๗ ราย    

๒๕ พฤษภาคม

เช้าประชุมคณะกรรมการ CSR ของ SCB ทาง MS Teams     บ่ายประชุมคณะกรรมการ TOC ของ PMAC ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๑๔๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๘๓   ในทัณฑสถาน ๘๘๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๕,๔๑๓ ราย    

๒๖ พฤษภาคม  

เช้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ มช. ทาง ซูม    แล้วออกไปประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้ใหญ่ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เรื่องอนาคตของการจัดการ PMAC ที่ภัตตาคารหลินฟ้า โรงแรมสุโกศล เวลา ๑๑ - ๑๔ น.    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๒๑๐, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๕๐   จากทัณฑสถาน ๔๗๙    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๕,๒๕๖ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง   และหมั่นล้างมือ     

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๙ พฤษภาคม

๓,๓๙๔๖ (๓,๓๗๗)

 ๑๑๖,๙๔๙

๖๗๘

๑๖๔,๙๓๐,๐๘๗

๓,๔๑๙,๙๘๔  (๑๖ น.)

๓๓,๗๗๔,๙๔๕/๖๐๑,๓๓๐

๒๐

๒,๖๓๖ (๒,๕๗๘)

๑๑๙,๕๘๕

๗๐๓

๑๖๕,๕๘๘,๖๔๓

๓,๔๓๒,๕๓๑ (๑๖ น.)

๓๓,๘๐๒,๓๒๔/๖๐๑,๙๔๙

๒๑

๓,๔๘๑ (๓,๔๖๙)

๑๒๓,๐๖๖

๗๓๕ 

๑๖๕,๘๗๙,๓๓๔

 ๓,๔๔๕,๖๕๔ (๑๖ น.)

๓๓,๘๓๓,๑๘๑/๖๐๒,๖๑๖

๒๒

๓,๐๕๒ (๓,๐๑๑)

๑๒๖,๑๑๘

๗๕๙ 

 ๑๖๖,๕๑๓,๙๗๕

๓,๔๕๘,๙๔๕ (๑๖.๑๐ น.)

๓๓,๘๖๒,๓๙๘/๖๐๓,๔๐๘

๒๓

 ๓,๓๘๒ (๓,๓๗๗)

๑๒๙,๕๐๐

 ๗๗๖

๑๖๗,๐๗๐,๙๑๘

๓,๔๖๙,๔๓๖ (๑๖.๑๕ น.)

๓๓,๘๘๒,๓๓๓/๖๐๓,๘๗๖

๒๔

๒,๗๑๓ (๒,๖๖๔)

๑๓๒,๒๑๓

 ๘๐๖

๑๖๗,๕๔๔,๑๐๐

๓,๔๗๘,๙๕๖ (๑๖ น)

๓๓,๘๙๖,๖๖๐/๖๐๔,๐๘๗

๒๕

 ๓,๒๒๖ (๓,๒๐๗)

๑๓๕,๔๓๙

๘๓๒

๑๖๘,๐๑๑,๓๓๙

๓,๔๘๘,๑๙๔ (๑๖ น.)

๓๓,๙๒๒,๙๓๗/๖๐๔,๔๑๖

๒๖

๒,๔๕๕ (๒,๔๓๙)

๑๓๗,๘๙๔

 ๘๗๓

๑๖๘,๕๕๑,๕๑๒

๓,๕๐๐,๘๔๐ (๑๖ น.)

๓๓,๙๔๗,๑๘๙/๖๐๕,๒๐๘

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

อัตราการติดเชื้อโควิด ๑๙ ระลอกสาม ยังทรงๆ    ระบบบริการสุขภาพทำท่าจะรับไม่ไหว    จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาคงที่อยู่ที่ กว่าวันละ ๔ หมื่นคน    ชัดเจนแล้วว่ามาตรการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด ๑๙ มีทางเดียวคือฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบราวๆ ร้อยละ ๗๐   รัฐบาลตั้งเป้าฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคนภายในปีนี้  

การแพร่กระจายในโลกยังรุนแรง เพิ่มขึ้นวันละราวๆ ๕ แสนคน   รุนแรงที่สุดในอินเดีย    เชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่ายที่สุด คือสายพันธุ์อัฟริกา เริ่มลามเข้ามาในประเทศไทย  

วิจารณ์ พานิช

๒๖ พ.ค. ๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 690811เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2021 09:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤษภาคม 2021 09:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี